Historisk arkiv

Hvorfor Norge ønsker en plass i FNs sikkerhetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Mange av dagens utfordringer kan bare løses i samarbeid med andre land. FN er selve fundamentet for internasjonalt samarbeid. Norge har vært en sterk støttespiller, både økonomisk og politisk, for FNs arbeid for fred, utvikling og menneskerettigheter, helt siden FN ble etablert etter 2. verdenskrig.

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet med ansvar for internasjonal fred og sikkerhet som har mandat til å fatte folkerettslige bindende vedtak. For et land som Norge, med et stort internasjonalt engasjement, er det naturlig å søke å ta vår del av ansvaret. Dette er ledd i en langsiktig politikk for å fremme internasjonal fred og konfliktløsning.

Som et lite land med en åpen økonomi har Norge en grunnleggende interesse i å støtte opp under FN og internasjonalt samarbeid, folkeretten og en regelbasert verdensorden basert på FN-pakten.  

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, forrige gang i 2001-2002. 

Norge ønsker å sitte i FNs sikkerhetsråd for å  ivareta norske interesser og for å bidra til internasjonalt samarbeid: 

1. For å fremme FN, folkeretten og den multilaterale orden som styrker Norges sikkerhet og suverenitet

  • Norge har nasjonale interesser i å forsvare FN og folkeretten. Ikke minst havretten er viktig for Norge. Det er ryggraden i en verdensorden som har ivaretatt vår sikkerhet, velstand og verdier i 70 år.
  • FN og multilateralt samarbeid er nå under økende press. Også fra land som før har ledet an i arbeidet for felles løsninger og frihandel.
  • I denne situasjon er det viktigere enn noensinne at Norge, nordiske og andre nærstående land stiller opp og engasjerer seg i FN, også i Sikkerhetsrådet.

2. For å bidra til å løse krig og konflikter

  • Sikkerhetsrådet er det eneste organet med ansvar for internasjonal fred og sikkerhet, med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak. Sikkerhetsrådet handler på vegne av FNs 193 medlemsland, og kun Rådet kan fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk. Som et aktivt medlem av FN har Norge derfor interesse av med jevne mellomrom å være en del av og kunne påvirke Sikkerhetsrådets arbeid og beslutningsprosesser.
  • Norge er en stor giver og støttespiller for FN, fred og utvikling. Vi har all interesse av å løse konflikter som skaper fattigdom, nød og migrasjon. Det handler om å bevare våre investeringer i bærekraftig utvikling og redusere behovet for humanitær bistand.
  • Norge har også bred erfaring med fredsprosesser, fra Midtøsten til Colombia. Vi vil bringe inn i Rådet en kapasitet og kompetanse som kan gjøre en forskjell for fred. Det viste vi sist vi var medlem, da Norge spilte en sentral rolle, på bl.a. Afrikas horn.

3. For å vise ansvar og styrke relasjoner til andre land i og utenfor Sikkerhetsrådet

  • Skal vi ivareta våre interesser i en verden i endring, må vi styrke nettverk og relasjoner med nye land, så vel som tradisjonelle partnere både små og store.
  • Med konstruktivt, kreativt og konsensusbyggende diplomati i Sikkerhetsrådet vil Norge kunne bygge politisk kapital og kompetanse som kan trekkes på i andre sammenhenger.
  • De nordiske landene er viktige støttespillere for FN. Det er en sentral del av nordisk samarbeid at vi sikrer en nordisk stemme også i Sikkerhetsrådet med jevne mellomrom. Derfor støtter de nordiske land hverandre, og skifter på å stille til valg til Sikkerhetsrådet hvert fjerde år. Slik kan vi fremme våre verdier i sikkerhetsrådets arbeid.
  • Viktige prioriteringer for Norge i Sikkerhetsrådet vil være å bruke erfaringene med fredsarbeid for å forebygge konflikter og finne løsninger, arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser, løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer og bidra til at folkeretten og menneskerettighetene ligger til grunn for arbeidet i Sikkerhetsrådet.

Les mer om norske prioriteringer.