Historisk arkiv

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 33

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Myanmar, teknologi i fredsoperasjoner og terrorisme og trusler mot internasjonal fred og sikkerhet.

«In this unprecedented situation, Norway calls for an immediate end to the violence in Afghanistan, the restoration of security and civil order, and urgent talks to resolve the current crisis of constitutional authority and to arrive at a peaceful settlement.»

Stedfortredende ambassadør Odd-Inge Kvalheim
i hastemøtet om Afghanistan 16. august.

Mandag 16. august ble det gjennomført et hastemøte om Afghanistan etter initiativ fra Norge og Estland, som er penneførere for denne landsituasjonen.

Afghanistan: Flere fly frakter nå mennesker ut av Kabul. Det internasjonale samfunnet står samlet i budskapet til Taliban om å beskytte menneskerettigheter og bekjempelse av terrorisme.  Foto: UD
Afghanistan: Flere fly frakter nå mennesker ut av Kabul. Det internasjonale samfunnet står samlet i budskapet til Taliban om å beskytte menneskerettigheter og bekjempelse av terrorisme. Foto: UD

FNs generalsekretær Antonio Guterres orienterte innledningsvis, etterfulgt av Afghanistans FN-ambassadør Ghulam Isaczai, før Sikkerhetsrådet gikk inn i lukkede konsultasjoner. Generalsekretær Guterres oppfordret rådet og det internasjonale samfunnet til å være forent og samlet i sine budskap til Taliban om beskyttelse av menneskerettigheter og bekjempelse av terrorisme. Norge ved stedfortredende ambassadør Odd-Inge Kvalheim understreket behovet for en umiddelbar stans av voldshandlinger og at lov og orden blir gjenopprettet. Sammen med Estland forhandlet Norge fram en presseuttalelse fra rådet. Norge og Estland hadde også et kort møte med pressen før møtet.

Les FNs generalsekretær Guterres’ innlegg:

Les stedfortredende ambassadør Odd-Inge Kvalheims innlegg:

Tirsdag 17. august ble det avholdt et lukket møte om Myanmar etter initiativ fra Storbritannia. FNs spesialutsending Christine Burgener, Aseans spesialutsending Erywan Yusof og FNs fungerende nødhjelpskoordinator Ramesh Rajasingham holdt innledninger. Sikkerhetsrådet diskuterte situasjonen i Myanmar med utgangspunkt i den forverrede humanitære situasjonen, helseutfordringer og covid-19 etter militærkuppet i februar. Det lyktes ikke rådet å oppnå enighet om en presseuttalelse under møtet.

Onsdag 17. august var rådet samlet for å diskutere teknologi i fredsoperasjoner. Den åpne debatten fant sted fysisk i sikkerhetsrådssalen og var et signaturarrangement (fysisk møte) for India som har presidentskapet i rådet i august. Møtet ble ledet av Indias utenriksminister Jaishankar, og generalsekretær Guterres holdt åpningsinnlegget. Sikkerhetsrådet samlet seg også om en presidentuttalelse om tematikken. Videre ble en rådsresolusjon om straffrihet for angrep på fredsbevarere vedtatt i forkant av møtet. Norge var et av over 80 medlemsland i FN som var medforslagsstiller for resolusjonen.

Norge støtter arbeidet med å utvikle og styrke eksisterende og ny teknologi i fredsoperasjoner. Foto: FN
Norge støtter arbeidet med å utvikle og styrke eksisterende og ny teknologi i fredsoperasjoner. Foto: FN

Blant FNs medlemsland er det økt oppmerksomhet om bruk av eksisterende og ny teknologi i FNs fredsoperasjoner, både for ivaretakelse av fredsstyrkenes sikkerhet, men også for bedre mandatsimplementering, redusert miljø- og klimaavtrykk, og mer effektive logistikkløsninger. FN-sekretariatet har nettopp ferdigstilt en ny strategi relatert til digitalisering av fredsoperasjoner. Norge støtter arbeidet med å utvikle og styrke eksisterende og ny teknologi i fredsoperasjoner. Det er viktig at all utvikling og bruk av teknologi og digitale verktøy skjer i tråd med menneskerettighetene og annen relevant folkerett. Norges prioriteringer innen kvinner, fred og sikkerhet, beskyttelse av sivile, klima og miljø er like relevante innen det digitale og teknologiske feltet.

Les stedfortredende ambassadør Odd-Inge Kvalheims innlegg:

Se Norges innlegg på møtet (1:13:51):

Torsdag 19. august var det en åpen orientering om terrorisme og trusler mot internasjonal fred og sikkerhet. Innledninger ble holdt av leder for FNs kontraterrordirektorat (CTED), assisterende generalsekretær Michele Coninxs, leder for FNs kontraterrorkontor (UNOCT) undergeneralsekretær Vladimir Voronkov, i tillegg til sivilsamfunnsinnslag fra Davood Moradian, direktør for Afghan Institute for Strategic Studies. Møtet var et av Indias signaturarrangementer under presidentskapet i august, og ble ledet av utenriksminister Jaishankar. Møtet tok utgangspunkt i generalsekretærens halvårlige rapport om terrortrusselen fra Isil/Da’esh. Situasjonen i Afghanistan var tema i samtlige innlegg, med uttrykt frykt for at landet igjen skal bli arnested for internasjonal terrorisme. Videre ble det pekt på at covid- 19-pandemien potensielt kan bidra til å øke rekrutteringen til voldelig ekstremisme.

Norge understreket betydningen av forebygging i kampen mot voldelig ekstremisme og terrorisme. Flere av hovedprioriteringene i vår nasjonale kontraterrorstrategi ble brukt som eksempler hvor overføringsverdien til globale forhold er høy. Sikkerhetsrådets president for august, India, fremførte en presseuttalelse i etterkant av møtet.

Les stedfortredende ambassadør Odd-Inge Kvalheims innlegg:

Se Norges innlegg på møtet (1:00:02):

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: