Historisk arkiv

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 37

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Libya, Sør-Sudan, Syria, handel med håndvåpen, Somalia, Afghanistan, og FNs bevisinnsamlingsmekanisme for forbrytelser begått av Isil i Irak.

«Sudanese Women made the revolution. Their full, equal, and meaningful participation is the key to the success of the transition towards a democratic Sudan.»

Ambassadør Mona Juul
i Sikkerhetsrådet 14. september i møte om Sudan

Kvinner, fred og sikkerhet var fokus på Sikkerhetsrådmøtet om Sudan. Kvinner og ungdommer ledet an under revolusjonen i 2019. Foto: FN
Kvinner, fred og sikkerhet var fokus på Sikkerhetsrådmøtet om Sudan. Kvinner og ungdommer ledet an under revolusjonen i 2019. Det er også viktig for overgangsprosessen. Foto: FN

Tirsdag 14. september ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Sudan og status for implementering av mandatet til FNs politiske oppdrag i Sudan, Unitams. Kvinner, fred og sikkerhet var et gjennomgående tema i møtet og flere av rådsmedlemmene påpekte viktigheten av å inkludere kvinner. Rådet var videre samstemt i sin støtte til overgangsprosessen, overgangsregjeringen og til Unitams. Dette var viktige punkter også i det norske innlegget, men i likhet med flere rådsmedlemmer, pekte Norge også på sentrale utfordringer som gjenstår, bl.a. knyttet til beskyttelse av sivile, sikkerhetssituasjonen og implementering av fredsavtalen.

Onsdag 15. september vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig å forlenge mandatet til FNs politiske oppdrag i Libya, Unsmil. I utgangspunktet har pennefører Storbritannia lagt opp til en kort teknisk forlengelse av det eksisterende mandatet på to uker, for å gi noe mer tid for forhandlinger om et nytt resolusjonsmandat. Nytt mandat må vedtas innen 30. september.

Samme dag var det åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Sør-Sudan. Inkluderende grunnlovsprosess og valgforberedelser var sentralt både i orienteringen fra FNs spesialrepresentant Nicholas Haysom og i mange av rådsmedlemmenes innlegg. Kvinneaktivisten Merekaje Lorna pekte i sin orientering på at forsinkelsene i fredsprosessen tjener elitene, mens kvinner og sårbare grupper betaler prisen. Hun ba om fortsatt sterkt press på Sør-Sudans ledere. Det var ulike syn blant rådets medlemmer på statusen for fredsprosessen, men enighet om at vesentlige sikkerhetsutfordringer gjenstår. Den humanitære situasjonen forblir kritisk. Ambassadør Juul trakk frem Norges sterke bekymring for sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen. Norge uttrykte også uro for begrensningene på ytrings- og forsamlingsfrihet.

Norge er dypt bekymret for de stadig verre humanitære lidelsene i hele Syria. Foto: FN
Norge er dypt bekymret for de stadig verre humanitære lidelsene i hele Syria. I Sikkerhetsrådet understreket vi at alle tilgjengelige midler må tas i bruk for å sikre humanitær assistanse til syrere i nød. Foto: FN

Onsdag var det også månedlig møte om den humanitære situasjonen i Syria. FNs nødhjelpskoordinator og Ocha-leder Martin Griffiths orienterte rådet om sitt nylige besøk til Syria, Libanon og Tyrkia. Han understreket at etter ti år med konflikt, er de humanitære behovene i Syria større enn noen gang. 13,4 millioner syrere har behov for humanitær assistanse, 21 prosent flere enn i fjor og det høyeste antall siden 2017. Sivilsamfunnsrepresentant Amany Qaddour fra Syria Relief & Development trakk frem de mange beskyttelsesutfordringene i Syria, den lave graden av koronavaksinering, samt manglende skoletilbud. Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback holdt innlegg på vegne av penneførerne Irland og Norge. Hun understreket at alle tilgjengelige middel må tas i bruk for å sikre humanitær assistanse til syrere i nød.

Torsdag 16. september ble det holdt et åpent uformelt møte i det såkalte Arria-formatet om ulovlig handel med håndvåpen. Møtet kom i stand på mexicansk initiativ og tok for seg sammenhengen mellom ulovlig handel med håndvåpen og krig og ustabilitet. I det norske innlegget ble det fremhevet at håndvåpen tar omkring 200 000 liv årlig og at det derfor er viktig å støtte opp om FNs handlingsprogram for håndvåpen og FNs våpenhandelsavtale for å hindre ulovlig handel med håndvåpen og ammunisjon.

Fredag 17. september avholdt Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om den spente situasjonen i Somalia. I etterkant publiserte rådet en presseuttalelse om situasjonen.

Fredag 17. september avholdt Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om den spente situasjonen i Somalia. I etterkant publiserte Sikkerhetsrådet en presseuttalelse om situasjonen.

Et enstemmig sikkerhetsråd vedtok å forlenge mandatet til FNs politiske oppdrag i Afghanistan i seks måneder. Foto; FN
Et enstemmig sikkerhetsråd vedtok å forlenge mandatet til FNs politiske oppdrag i Afghanistan i seks måneder. Norge og Estland ledet forhandlingene. Foto: FN

Samme dag vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig å forlenge mandatet til FNs politiske oppdrag i Afghanistan med seks måneder til 17. mars 2022. Norge og Estland ledet forhandlingene om en forlengelse av mandatet.

Sikkerhetsrådet vedtok også å forlenge mandatet til FNs bevisinnsamlingsmekanisme for forbrytelser begått av Isil i Irak, Unitad. Unitad nyter bred støtte i rådet, og den ettårige tekniske forlengelsen av mandatet ble vedtatt enstemmig.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: