Historisk arkiv

Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 48

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libanon, Nord-Korea, Syria, Israel/Palestina, Irak, terrorisme og ikke-spredning, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo og barn uten foreldreomsorg i konfliktområder.

«We also remain concerned by the Israeli designation of six Palestinian NGOs as terror organizations. (...) If we are not presented – in reasonable time – sufficient information to corroborate these accusations, we will request Israel to rescind the decision».

Ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet
30. november i møte om Israel/Palestina

Mandag 29. november ble det avholdt lukkede konsultasjoner om Libanon og gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolusjon 1701. FNs spesialkoordinator for Libanon, Joanna Wronecka, undergeneralsekretær for fredsoperasjoner, Jean-Pierre Lacroix, samt generalmajor for FNs fredsbevarende styrke i Libanon (Unifil), Stefano Del Col, orienterte. Norge uttrykte i sitt innlegg støtte til Unifil og bekymring for brudd på resolusjon 1701, samt understreket behovet for at Unifil-personell må kunne bevege seg fritt. Norge fremhevet viktigheten av at frie og rettferdige valg avholdes som planlagt i 2022, og at kvinners inkludering sikres.

Libanon: Norge støtter Unifil, og understreket behovet for at Unifil-personell må kunne bevege seg fritt.  Foto: FN
Libanon: Norge støtter Unifil, og understreket behovet for at Unifil-personell må kunne bevege seg fritt. Det er viktig at frie og rettferdige valg avholdes som planlagt i 2022, og at kvinners inkludering sikres. Foto: FN

Samme dag var det også lukkede konsultasjoner om Nord-Korea med rapport fra sanksjonskomiteen (1718-komiteen). Som leder for sanksjonskomiteen orienterte Norges ambassadør, Mona Juul, Sikkerhetsrådet om komiteens aktiviteter de siste tre månedene. Norge holdt også et nasjonalt innlegg i de lukkede konsultasjonene, hvor blant annet Nord-Koreas fortsatte brudd på Sikkerhetsrådets resolusjoner og den bekymringsfulle humanitære situasjonen i landet ble fremhevet.

Mandag var det også et uformelt møte i såkalt «Arria-format» om Syria og ansvarliggjøring (accountability). Estland arrangerte møtet, med innledninger fra Omar Alshogre (overlevende fra et syrisk fengsel), Claus Kress (professor i folkerett), Catherine Marchi-Uhel (leder for IIIM – International, Impartial and Independent Mechanism on Syria), og Waad Al-Kateab (filmskaper). Medlemslandene debatterte Sikkerhetsrådets mulige handlingsrom hva gjelder ansvarliggjøring i Syria, der enkelte medlemsland ville ta saken til ICC, mens andre understreket viktigheten av nasjonal suverenitet.

FNs spesialkoordinator Tor Wennesland orienterte Sikkerhetsrådet om utviklingen på bakken i Israel og Palestina. Foto: FN
Palestina: FNs spesialkoordinator Tor Wennesland orienterte Sikkerhetsrådet om utviklingen på bakken i Israel og Palestina. Foto: FN

Tirsdag 30. november ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Israel/Palestina. FNs spesialkoordinator Tor Wennesland, samt Comfort Ero fra International Crisis Group, orienterte. Wennesland fokuserte i sitt innlegg på utvikling på bakken, inkludert bosettingsutvidelser, bosettervold, husrivinger, samt gjenoppbygging av Gaza. Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykte bekymring for bosettingsutvidelsene og flere, inkludert Norge, omtalte også terrorlistingen av de seks sivilsamfunnsorganisasjonene.

Onsdag 1. desember vedtok Sikkerhetsrådets medlemmer arbeidsprogrammet for desember. Niger har presidentskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden.

Torsdag 2. desember avholdt Sikkerhetsrådets sitt halvårlige møte om FNs bevisinnsamlingsmekanisme for alvorlige forbrytelser begått av Isil i Irak, Unitad. Nyutnevnt leder for FNs etterforskningsteam, Christian Ritscher, orienterte rådet om status for arbeidet med å samle inn, oppbevare og lagre bevis for handlinger begått av Isil i Irak som kan utgjøre folkemord, forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser. Orienteringen tok utgangspunkt i teamets siste halvårlige rapport (S/2021/974). Ritscher kunne vise til ferdigstillelse av etterforskningen av massedrapet på shia’er i Badus-fengselet i juni 2014, samt fremgang i etterforskningen av Isils finansiering og bruk av biologiske og kjemiske våpen. Rådsmedlemmene uttrykte bred støtte til Unitad, og samtlige hilste etterforskningsfremskrittene velkommen. I det norske innlegget berømmet stedfortredende ambassadør Trine Heimerback blant annet teamets fokus på forbrytelser innen seksualisert og kjønnsbasert vold og forbrytelser mot barn.

Norge orienterte Sikkerhetsrådet som leder av sanksjonskomiteen for Isil og al-Qaida om terrorisme som et globalt fenomen. Foto: FN-delegasjonen
Norge orienterte Sikkerhetsrådet som leder av sanksjonskomiteen for Isil og al-Qaida om terrorisme som et globalt fenomen. Foto: FN-delegasjonen

Torsdag var det også den årlige orienteringen fra lederne av Sikkerhetsrådets tre terrorrelaterte komiteer, Isil/Al-Qaeda (1267-komiteen), kontraterror (1373-komiteen) og ikke-spredning (1540-komiteen). Mexico holdt et fellesinnlegg på vegne av de tre komiteene, etterfulgt av komitespesifikke innlegg fra leder for 1267-komiteen (Norge) og leder for 1373-komiteen (Tunisia), samt nasjonale innlegg fra medlemmene av Sikkerhetsrådet. Komitelederne fokuserte i sine innlegg på samarbeidet rundt bekjempelsen av terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen til ikke-statlige aktører. Rådets medlemmer var samstemte i den viktige rollen de tre komiteene spiller i så henseende.

Fredag 3. desember ble det avholdt et møte med de troppe- og politibidragsytende landene til FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo. Mandatet for FNs fredsbevarende operasjon i DR Kongo, Monusco, skal etter planen fornyes senere denne måneden. Møtet med de troppe- og politibidragsytende landene finner alltid sted noen uker i forkant av en mandatsfornyelse og gir anledning til å ha dialog med landene som bidrar i operasjonen, samt å få deres vurderinger av de behovene operasjonen har.

Samme dag ble det fattet vedtak om å forlenge tiltakene for å bekjempe piratvirksomhet utenfor Somalias kyst. Gjennom vedtaket autoriserer Sikkerhetsrådet land og regionale organisasjoner som samarbeider med somaliske myndigheter, til å anvende makt også i somalisk farvann.

Samme dag var det også et uformelt møte i såkalt «Arria-format» om barn uten foreldreomsorg i konfliktområder. Vietnam og Saint Vincent og Grenadinene var initiativtakere til møtet, og Norge var blant med-arrangørene. Formålet med møtet var å rette søkelyset mot situasjonen til barn som av ulike grunner er separert fra familiene sine, og utfordringer knyttet til dette. Videre ville man se på mulige tiltak for å beskytte barna, samt tiltak for å forhindre familieseparasjon i konfliktsituasjoner.