Historisk arkiv

Ny utgave av EU/EØS-håndboken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Dette er en revidert utgave av EU/EØS-håndboken som sist ble utgitt i 2012. Håndboken ble da oppdatert i lys av de omfattende endringene som Lisboatraktaten medførte for EU-samarbeidet. 2016-utgaven reflekterer noen mindre grunnleggende, men likevel viktige utviklingstrekk i EU-samarbeidet i etterkant av Lisboatraktaten.

Omslaget til den nye EU/EØS-håndboka 2016.Det har også skjedd endringer på norsk side. Blant annet er retningslinjene for arbeidet med EØS- og Schengen-saker innarbeidet i den reviderte utredningsinstruksen som trådte i kraft 1. mars 2016. Håndboken er omarbeidet i tråd med dette.

Håndboken er i første rekke et verktøy for forvaltningen i arbeidet med EU- og EØS-saker. Den vil også være nyttig for organisasjoner, partene i arbeidslivet, regional og lokal forvaltning og andre som berøres av eller er interessert i EU- og EØS-saker.

Elektronisk versjon av håndboka kan leses her (pdf-dokument).

Bestilling av trykte eksemplarer

Offentlige virksomheter kan bestille håndboka gratis via nettsiden www.publikasjoner.dep.no eller via e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no.

Alle andre kan bestille håndboka via nettsiden www.fagbokforlaget.no/offpub

Husk å oppgi publikasjonskoden E-960 B

EU/EØS-håndboken 2016 er utgitt av Utenriksdepartementet.