Historisk arkiv

Svar på spørsmål om behandling av Julian Assange i henhold til Menneskerettighetskonvensjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) om hvorvidt Julian Assange blir behandlet i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Skriftlig spørsmål nr. 2523 (2021-2022).
Datert 01.07.2022

Fra representanten Hege Bae Nyholt (R) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Mener utenriksministeren at Julian Assange blir behandlet i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen – og hvis nei, vil hun oppfordre Storbritannia om å stanse prosessen med utlevering av Assange?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar av 20. desember 2021 på spørsmål fra representanten Moxnes om samme sak, der jeg understreket at regjeringen prioriterer beskyttelse av journalister og andre utsatte ytrere høyt i vårt internasjonale engasjement for menneskerettigheter.

Storbritannia er tilsluttet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Britiske representanter deltok aktivt i utarbeidelsen av konvensjonen og Storbritannia var i 1951 blant de første landene til ratifisere EMK. Storbritannia er altså bundet av de samme menneskerettslighetsforpliktelsene som Norge på dette området.

Uttalelser og anbefalinger fra Europarådets menneskerettskommissær og FNs uavhengige eksperter, er det primært opp til Storbritannia å ta stilling til – og det er først og fremst opp til rettsvesenet å avgjøre hvorvidt det er funnet sted brudd på menneskerettighetene.

Jeg har generelt tillit til det britiske rettsvesenet.

Ytringsfrihet og frie medier er under betydelig press i mange deler av verden, og henger sammen med en svært bekymringsfull global tilbakegang for demokratisk styresett. Norge jobber gjennom blant annet FNs menneskerettighetsråd, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) for å få medlemsland til å ivareta ytrings- og informasjonsfriheten og etterleve sine menneskerettighetsforpliktelser.

FNs spesialrapportør for ytringsfrihet Irene Khan la nylig fram en ny rapport om pressefrihet og journalisters sikkerhet. I forbindelse med FNs menneskerettighetsråds 50. sesjon i juni inviterte Norge journalister fra land som Ungarn, Russland og Mexico til en diskusjon om aktuelle utfordringer og de anbefalingene som spesialrapportøren har kommet med. Dette er bare ett eksempel på hvordan vi jobber for å fremme ytringsfrihet og behovet for å beskytte utsatte ytrere.