Historisk arkiv

Svar på spørsmål om bistandsbudsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om hvor lenge to milliarder kroner til bistandsprosjekter skal holdes tilbake og hvilke konsekvenser får det for mottakerne.

Skriftlig spørsmål nr. 1885 (2022-2023)
Datert 31.03.2023

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utviklingsministeren:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utviklingsministeren:

Det går frem av "Tildelingsbrev til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad for 2023" at det holdes av om lag 2 milliarder kroner fra det vedtatte statsbudsjettet. Hvor lenge skal disse pengene holdes tilbake og hvilke konsekvenser får det for mottakerne at de ikke får tilgang på de lovte midlene nå? En slik stor stopp i tildelingen truer forutsigbarheten for viktige bistandsprosjekter. De trenger en avklaring nå. Det vil være svært synd om verdens fattige rammes av svak budsjettplanlegging fra den norske Regjeringen.

Utviklingsministerens svar:

Det er vanskelig å spå hvordan Russlands angrepskrig mot Ukraina vil utvikle seg. Dermed er Utlendingsdirektoratets prognoser for antall flyktninger fra Ukraina usikre. Det gjør det utfordrende å budsjettere for kommende flyktningutgifter og det er nødvendig å gjøre justeringer gjennom året. Årets statsbudsjett er basert på at det kommer 10 000 flyktninger fra Ukraina og 4 000 fra andre land. Nå vet vi at dette anslaget var for lavt. Per 5. mars har nesten 6 000 ukrainere søkt om kollektiv beskyttelse. UDI planlegger nå for 40 000 ankomster fra Ukraina i år. Som finansministeren tidligere har varslet gir dette store utgiftsøkninger i årets budsjett. Anslagene er usikre.

Noen utgifter til flyktninger og asylsøkeres opphold det første året i Norge kan klassifiseres som offisiell utviklingsbistand (ODA). Det er vanlig praksis at disse utgiftene dekkes over bistandsbudsjettet, slik det også ble gjort under den forrige regjeringen.

For å bidra til å sikre at det er inndekning til å ta imot flyktningene i Norge, avventer regjeringen tildeling av enkelte bistandsmidler. Regjeringens forslag til håndtering av økte flyktningutgifter i 2023 vil bli lagt frem for Stortinget 11. mai i RNB 2023. Det ligger til Stortinget å vedta budsjettet. Men i påvente av RNB bruker jeg mine fullmakter til å ta de nødvendige grep for å sikre ansvarlig budsjettstyring i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

For Norads allerede inngåtte avtaler vil dette ikke ha konsekvenser. Norads samarbeid gjennom løpende avtaler med sivilt samfunn vil gå som planlagt. Det er fremdeles rom for å gi støtte til de organisasjonene som har søkt om penger i 2023, inkludert en økning på inntil 15 pst. sammenlignet med 2022, for søknader som vurderes som spesielt relevante i forhold til politiske føringer og hvor søknaden som helhet er av god kvalitet. Kjernebidrag til FN og utviklingsbankene og penger til overholdelse av inngåtte avtaler, skjermes. Jeg viser også til mitt svar på spørsmål fra representanten Ingjerd Schou i ordinær spørretime 29. mars 2023.