Historisk arkiv

Svar på spørsmål om arbeidet for forsvunne personer i Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om regjeringen vil gi økonomisk støtte til International Commission on Missing Persons arbeid for forsvunne personer i Ukraina.

Skriftlig spørsmål nr. 2643 (2021-2022).
Datert 15.08.2022 

Fra representanten Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren:  
Vil regjeringen gi økonomisk støtte til ICMPs igangsatte arbeid for forsvunne personer i Ukraina?

Utenriksministerens svar:
Statsministeren har annonsert at regjeringen vil foreslå at Norge bidrar med en milliard euro (ca. ti milliarder kroner) i støtte til Ukraina for 2022 og 2023. Midlene vil gå til humanitær bistand, driftsstøtte til myndighetene, militært materiell og gjenoppbygging. Det er ikke endelig besluttet hvordan midlene skal fordeles.

Utenriksdepartementet har mottatt en søknad fra International Commission on Missing Persons (ICMP). Søknaden er til vurdering, og vil ses i sammenheng med annen støtte til Ukraina. Et gjennomgående prinsipp for den videre støtten til Ukraina er at den samordnes med nærstående land og internasjonale organisasjoner og opp mot ukrainske myndigheters behov.

Det er viktig at indikasjoner på mulige krigsforbrytelser og grove brudd på internasjonal humanitærrett og menneskerettighetene blir verifisert og dokumentert, og at de ansvarlige stilles til ansvar. Norge deltar i internasjonalt samarbeid med sikte på å sikre dette. 

Norge har allerede bidratt med betydelig støtte til arbeid for å avdekke og dokumentere brudd på humanitærretten og menneskerettighetsbrudd og -overgrep som følge av Russlands brutale angrepskrig i Ukraina. FNs høykommissær for menneskerettigheter får støtte til overvåking av menneskerettighetssituasjonen og dokumentasjon av brudd på humanitærretten med sikte på å stille de ansvarlige til ansvar. Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo får midler fra utenriksdepartementet til å bistå ukrainske påtalemyndigheter.

I tillegg til de tiltakene som er nevnt over, støtter Norge den Internasjonale Røde Kors-komiteens arbeid med å finne savnede og  gjenopprette familieforbindelser slik at pårørende skal vite hvor de er og hva som har skjedd med deres kjære. Deres Central Tracing Agency har etablert et eget kontor i Ukraina for å hjelpe pårørende til savnede personer.

Jeg viser forøvrig til svar på spørsmål fra representanten Schou i Stortingets spørretime 25. mai 2022 om mulig støtte til ICMP.