Historisk arkiv

Svar på spørsmål om hva EØS-midlene i 2022 har gått til

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hun kan gi en oversikt over hva de norske EØS-midlene har gått til i 2022, samt hvilke resultater statsråden forventer fra prosjektene og programmene som beskrives.

Skriftlig spørsmål nr. 10 (2022-2023).
Datert 04.10.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Kan statsråden gi en oversikt over hva de norske EØS-midlene har gått til i 2022, samt hvilke resultater statsråden forventer fra prosjektene og programmene som beskrives?

Utenriksministerens svar:
EØS-midlene for perioden 2014-21 er samlet på EUR 2,8 milliarder, og består av to separate finansieringsordninger: den norske ordningen (100 prosent finansiert av Norge) og EØS-ordningen (Norge finansierer ca. 96 prosent og det resterende finansieres av Island og Liechtenstein).

Midlene er allokert til de 14 minst velstående landene i EU (se oversikt over mottakerland i vedlegget). Totalt finansieres 97 programmer: 94 bilaterale programmer og tre fond (fondet for sosial dialog, fondet for å bekjempe ungdomsledighet og fondet for regionalt samarbeid).

EØS-midlenes to hovedformål er å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området og styrke de bilaterale forbindelsene mellom Norge og mottakerlandene. Det er også en forutsetning at alle programmer og aktiviteter som finansieres gjennom EØS-midlene skal være i tråd med felles verdier som rettstat, demokrati, likestilling og menneskerettigheter.

EØS-midlene forvaltes som en programmodell med en signert programavtale for hele avtaleperioden. Programmene kan implementeres til utgangen av april 2024. Dette innebærer at resultatene først kan oppsummeres når programmet er sluttført. Per oktober 2022 er mer enn 5400 prosjekter godkjent og under gjennomføring i programmene.

Nedenfor følger en oversikt over enkelte innsatsområders oppnådde resultater ved slutten av 2021, og målsetting for midlene ved programslutt i 2024.

Resultatområder

Indikatorer

Måloppnåelse ved slutten av 2021[1]

Mål (2024)

Alle områder

Antall mottakere av tjenester gitt eller forbedret

71,107

1,165,884

Alle områder

Antall skapte arbeidsplasser

1,737

6,791

Alle områder

Antall mennesker nådd med kampanjer

19,592,972

22,614,520

Alle områder

Antall opplærte profesjonelt ansatte

44,766

89,095

Alle områder

Antall registrerte søknader for beskyttelse av  immatrielle rettigheter

10

116

Bilateralt samarbeid

Antall utvekslingsstudenter fra mottagerland

445

1,047

Bilateralt samarbeid

Antall utvekslingsstudenter fra giverland

165

206

Sivilsamfunn

Antall sivilsamfunnsorganisasjoner direkte finansiert

1,986

4,460

Sivilsamfunn

Antall sivilsamfunnsnettverk eller plattformer støttet

13

74

Sivilsamfunn

Antall lokale regelverk og lover påvirket av  sivilsamfunnsorganisasjoner

96

66

Sivilsamfunn

Antall mennesker involvert i aktiviteter relatert til sivilsamfunnsorganisasjoner (inkl online)

1,386,132

391,190

Kultur

Årlig antall besøkende til støttede kulturarvsteder

681,209

2,740,067

Kultur

Årlig antall støttede arrangementer for moderne kunst

272

819

Kultur

Antall kulturarvsteder restaurert og revitalisert

0

85

Kultur

Antall deltagere på støttede kulturarrangementer

1,525,414

1,238,600

Grønn/Innovasjon

Energi produsert fra fornybar energi (i MWh/år)

521

130,169

Grønn/Innovasjon

Estimert årlig reduksjon i CO2-utslipp (i tonn)

1,126

1,499,707

Grønn/Innovasjon

Estimert årlig gjenbruk av bearbeidet avfall (i tonn)

52,364

378,053

Grønn/Innovasjon

Estimert energisparing (i MWh/år)

836

906,418

Grønn/Innovasjon

Installert kapasitet for produksjon av fornybar energi (i MW)

1

40

Grønn/Innovasjon

Antall bygninger med forbedret energieffektivitet

0

93

Grønn/Innovasjon

Antall store bedrifter støttet

61

167

Grønn/Innovasjon

Antall små og mellomstore bedrifter støttet

937

1,124

Grønn/Innovasjon

Antall kommersialiserte nye produkter/tjenester/prosesser (ny i markedet)

10

90

Grønn/Innovasjon

Antall nye produkter/teknologier utviklet

61

430

Justis og innenrikssaker

Antall forbedrede eller nye treningslokaler for politiansatte

0

139

Justis og innenrikssaker

Antall fengselsplasser i tråd med europeiske standarder

0

3,684

Justis og innenrikssaker

Antall støttede rehabiliteringsprogrammer

5

13

Justis og innenrikssaker

Antall enslige mindreårige asylsøkende som mottagende av tjenester

267

3,650

Forskning

Antall innsendte fagfellevurderte akademiske publikasjoner

115

721

Forskning

Antall forskere støttet

2,818

2,279

Sosial inkludering

Antall barn og unge i risikogruppen for tidlig frafall fra skole nådd med tiltak

1,405

18,200

Sosial inkludering

Antall lærlinger støttet

365

530

Sosial inkludering

Antall rom nådd med myndiggjøringstiltak

4,629

22,850

Sosial inkludering

Antall studenter utdannet i samfunns- og menneskerettigheter

12,744

25,270

Sosial inkludering

Antall sårbare individer nådd med myndiggjøringstiltak

140,211

39,820

Sosial inkludering

Antall unge i alderen 15-29 som fullførte  yrkesfaglig utdanning eller arbeidsbasert læring

12,227

20,079

1) Måloppnåelser som inkluderer 2022 blir gjort tilgjengelig våren 2023

Innsatsen innen grønn sektor bidrar blant annet til å fremme god miljøforvaltning, tilpasning til klimaendringer og økt bruk av fornybar energi og energieffektivisering. Programmene har planlagt aktiviteter som forventes lede til reduksjon av nesten 1,5 millioner tonn CO2 årlig. Effektiv og bærekraftig bruk av naturressurser, energisikkerhet, redusert sårbarhet for klimaendringer og en overgang til lavkarbonøkonomi er viktig for økonomisk og sosial utjevning i Europa.

Programmer knyttet til økt konkurransekraft bidrar til å støtte utviklingen av kunnskapsbaserte økonomier. Tiltakene skal investere i kunnskap, forskning, innovasjon og sysselsetting. Halvparten av innovasjonsprosjektene er knyttet til grønn innovasjon.

Utdanningsprogrammene har så langt bidradd til at 12.000 unge har fullført yrkesopplæring eller praksis. Innen forskningssamarbeidet er nå mer enn 2800 forskere involvert, og 115 fagfellevurderte publikasjoner er produsert.

Programmer knyttet til et sosial inkludering støtter opp om distriktsutvikling og sårbare grupper, ikke minst rombefolkningen, med fokus på lik tilgang til utdanning, bolig, arbeid og helsetjenester. Så langt har mer enn 140.000 sårbare personer vært involvert i tiltak for å styrke deres stilling.

Samarbeidet innen justissektoren bidrar blant annet til reform av kriminalomsorgen i tråd med internasjonale standarder. EØS-midlene finansierer bygging av moderne fengsler og bidrar til økt fokus på rehabilitering og alternativ til fengsel, gjennomføring av Europarådets konvensjon mot vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), politisamarbeid for å bekjempe grensekryssende kriminalitet, bekjempelse av hvitvasking og korrupsjon, styrking av domstolene, samt støtte til asylforvaltning og beredskapssamarbeid.

Kultursatsingen har blant annet fokus på regional og lokal utvikling ved å restaurere mottakerlandenes kulturminner, minoriteters kulturminner og kulturuttrykk, inkludert bevaring av jødisk kulturminner - og på kulturutveksling med Norge.

Et fond for støtte til sivilsamfunnet, administrert uavhengig av myndighetene, er obligatorisk i alle mottakerland. Dette har ledet til at EØS-midlene er den største finansieringskilden til sivilsamfunn i Sentral-Europa og mer enn EUR 210 millioner er bevilget til dette formålet. En tredjedel av midlene er øremerket til å arbeide for menneskerettigheter og demokrati. EUs byrå for fundamentale rettigheter, FRA, utarbeidet i august i år en vurdering av EØS-midlenes støtte til sivilsamfunn som vil offentliggjøres i løpet av høsten. Her konkluderte FRA med at EØS-midlene har vært en uunnværlig støtte til å styrke grunnleggende rettigheter, demokrati og rettsstat i mottakerlandene. Uten denne støtten, som går helt tilbake til den første finansieringsperioden (2004-2009), er det mange viktige tiltak for å beskytte menneskerettighetene som ikke ville ha funnet sted.

EØS-midlene har også som målsetning å styrke det bilaterale samarbeidet mellom giverne og mottakerlandene. 18 norske fagetater bidrar med faglig ekspertise i programutviklingen for å kvalitetssikre programmene og som faglig partner i oppfølgingen av disse. Siden partnerinstitusjonene i all hovedsak er fagetater under ulike departementer, legger programsamarbeidet også til rette for relevante møteplasser på politisk nivå. Dette bidrar også til å styrke den bilaterale kontakten med mottakerlandene. Dette gir gjensidig og verdifull utveksling av kunnskap og informasjon, bygger kompetanse og utvikler nettverk på tvers av landegrenser. Norge nyter godt av dette ekspertsamarbeidet knyttet til programmer. Rundt 40 prosent av alle prosjekter under EØS-midlene har en norsk partner. Partnerne er bedrifter, forskningsinstitusjoner, kommuner, offentlige etater, frivillige organisasjoner og kunstnere. I noen programmer, f.eks. forskningsprogrammene, er partnerskap med en norsk institusjon obligatorisk.

I tillegg til samarbeidspartnere med institusjoner fra mottakerlandene, er det også inngått et strategisk samarbeid med Europarådet, FRA og OECD. Disse organisasjonene bistår mottakerland med programmer og prosjekter innen godt styresett, menneskerettigheter og bedring av rombefolkningens stilling.

I Hurdalsplattformen har vi varslet en gjennomgang av effekten av EØS-midlene. Gjennomgangen er påbegynt og utføres av Fafo. Det er planlagt at Fafo vil presentere en rapport i løpet av høsten som vil belyse effekten av EØS-midlene ytterligere. Jeg vil kunne komme tilbake til Stortinget med mer om informasjon etter hvert som resultatene avdekkes.

Ytterligere informasjon om godkjente programmer og støttede prosjekter kan finnes her: EØS-midlenes hjemmesider: www.eeagrants.org

Statusrapport 2021 Home | EEA and Norway Grants - Status Report 2021 (eeagrants.org)

Resultatdatabase for EØS-midlene https://data.eeagrants.org/2014-2021/

Vedlagt finnes også en oversikt over alle de godkjente programmene som er under implementering fordelt per mottakerland.

Vedlegg

Programmer per mottakerland

Netto tildeling av EØS-midler

Polen

748,602,500 €

Sivilt samfunn (nasjonalt nivå)

33,200,000 €

Sivilt samfunn (regionalt nivå)

26,000,000 €

Forskning (anvendt)

69,183,666 €

Forskning (grunnforskning)

51,510,282 €

Reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer / miljø og økosystemer / fornybar energi, energieffektivitet, energisikkerhet

146,042,000 €

Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

75,000,000 €

Utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap

20,000,000 €

Offentlige helseutfordringer i Europa

20,000,000 €

Asyl og migrasjon / internasjonalt politisamarbeid / forebygging av og beredskap for katastrofer

20,000,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

95,000,000 €

Kriminalomsorg / vold i hjemmet og kjønnsrelatert vold

58,221,052 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse

100,000,000 €

Romania

464,812,500 €

Sivilt samfunn

48,000,000 €

Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

28,863,000 €

Utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap

12,000,000 €

Fornybar energi, energieffektivitet, energisikkerhet

62,826,500 €

Miljø og økosystemer / reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer

20,000,000 €

Offentlige helseutfordringer i Europa

41,000,000 €

Internasjonalt politisamarbeid og bekjempelse av kriminalitet / asyl og migrasjon / forebygging av og beredskap for katastrofer

24,000,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

45,000,000 €

Rettssystemets effektivitet, styrking av rettssikkerheten  / kriminalomsorg / vold i hjemmet og kjønnsrelatert vold / godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet

48,700,000 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse / inkludering og bemyndighelse av romfolk / menneskerettigheter – nasjonal gjennomføring / utsatte barn og unge / godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet

73,900,000 €

Forskning

47,200,000 €

Bulgaria

194,342,500 €

Sivilt samfunn

16,045,000 €

Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

10,800,000 €

Fornybar energi, energieffektivitet, energisikkerhet

28,000,000 €

Miljø og økosystemer / reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer

13,000,000 €

Internasjonalt politisamarbeid og bekjempelse av kriminalitet / asyl og migrasjon / godt styresett

21,500,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

28,500,000 €

Rettssystemets effektivitet, styrking av rettssikkerheten / kriminalomsorg

33,170,500 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse / inkludering og bemyndighelse av romfolk / utsatte barn og unge /

35,500,000 €

Tsjekkia

170,662,500 €

Sivilt samfunn

15,250,000 €

Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

29,750,000 €

Utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap

6,500,000 €

Miljø og økosystemer / reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer

32,320,000 €

Godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet

5,000,000 €

Offentlige helseutfordringer i Europa

14,495,000 €

Internasjonalt politisamarbeid og bekjempelse av kriminalitet

5,000,000 €

Menneskerettigheter – nasjonal gjennomføring / inkludering og bemyndighelse av romfolk / vold i hjemmet og kjønnsrelatert vold

19,000,000 €

Kriminalomsorg / Rettssystemets effektivitet, styrking av rettssikkerheten

6,000,000 €

Forskning

30,000,000 €

Litauen

108,780,000 €

Sivilt samfunn

9,617,000 €

Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

7,000,000 €

Miljø og økosystemer / fornybar energi, energieffektivitet, energisikkerhet / reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer / forebygging av og beredskap for katastrofer

12,000,000 €

Offentlige helseutfordringer i Europa

15,264,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

14,402,000 €

Rettssystemets effektivitet, styrking av rettssikkerheten / Kriminalomsorg / vold i hjemmet og kjønnsrelatert vold / Internasjonalt politisamarbeid / godt styresett

34,376,000 €

Forskning

10,757,000 €

Hellas

107,947,500 €

Sivilt samfunn

13,446,115 €

Fornybar energi, energieffektivitet, energisikkerhet

10,000,000 €

Miljø og økosystemer

5,200,000 €

Godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet

7,000,000 €

Asyl og migrasjon

16,500,000 €

Asyl og migrasjon (forvaltet av FMO)

16,500,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

21,500,000 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse

7,000,000 €

Inkludering og bemyndighelse av romfolk

5,500,000 €

Slovakia

104,617,500 €

Sivilt samfunn

9,750,000 €

Reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer

18,216,000 €

Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

19,611,000 €

Vold i hjemmet og kjønnsrelatert vold / balanse mellom arbeid og fritid

9,000,000 €

Godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet / rettssystemets effektivitet, styrking av rettssikkerheten 

8,500,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer / utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap

20,000,000 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse / inkludering og bemyndighelse av romfolk / utsatte barn og unge

15,000,000 €

Kroatia

95,645,000 €

Sivilt samfunn

9,060,000 €

Fornybar energi, energieffektivitet, energisikkerhet / reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer

17,000,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

22,000,000 €

Rettssystemets effektivitet, styrking av rettssikkerheten

15,000,000 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse / godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet

27,800,000 €

Portugal

94,997,500 €

Sivilt samfunn

11,500,000 €

Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

9,000,000 €

Miljø og økosystemer / reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer

25,000,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer / forskning / utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap

39,000,000 €

Balanse mellom arbeid og fritid / vold i hjemmet og kjønnsrelatert vold / godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet

6,000,000 €

Latvia

94,442,500 €

Sivilt samfunn

8,500,000 €

Reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer / miljø og økosystemer

14,000,000 €

Kriminalomsorg

13,000,000 €

Internasjonalt politisamarbeid og bekjempelse av kriminalitet / vold i hjemmet og kjønnsrelatert vold

17,278,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

12,500,000 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse / kultur / godt styresett

10,000,000 €

Forskning / utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap

14,500,000 €

Estland

62,900,000 €

Sivilt samfunn

6,063,000 €

Reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer / miljø og økosystemer

6,000,000 €

Forretningsutvikling, innovasjon og SMBer

23,000,000 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse (samleprogram for prosjekter innen ulike sektorer inkl. helse, kultur, likestilling)

18,000,000 €

Forskning / utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap

7,100,000 €

Slovenia

34,872,500 €

Sivilt samfunn

3,000,000 €

Reduksjon av og tilpasninger til klimaendringer / fornybar energi, energieffektivitet, energisikkerhet / godt styresett

16,309,500 €

Utdanning, stipender, lærlingeordning og ungt entreprenørskap / godt styresett / balanse mellom arbeid og fritid

13,500,000 €

Kypros

10,637,500 €

Sivilt samfunn

1,500,000 €

Sivilt samfunn (forhåndsdefinerte prosjekter)

1,308,500 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse (samleprogram for prosjekter innen ulike sektorer)

7,484,000 €

Malta

7,400,000 €

Sivilt samfunn

700,000 €

Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse (samleprogram for prosjekter innen ulike sektorer)

5,984,000 €

Globale og regionale fond

 

Fond for regionalt samarbeid

31,889,375 €

Fond for regionalt samarbeid for å bekjempe ungdomsledighet

60,610,625 €

Fond for sosial dialog – anstendig arbeid (implementeres i 12 land)

14,691,900 €