Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Norfund-investering i Mosambik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Geir Jørgensen (Rødt) om hva utviklingsministeren har gjort for at de bøndene som har mista rettighetene til å dyrke jorda si i Mosambik på grunn av Green Resources’ furu- og eukalyptus-plantasjer, får rettighetene sine tilbake, og hvilke kontroll- og oppfølgingsrutiner har blitt innført for å sikre at Norfund ikke finansierer organisasjoner med lignende praksis framover.

Skriftlig spørsmål nr. 1054 (2022-2023).
Datert 18.01.2023

Fra representanten Geir Jørgensen (R) til utviklingsministeren:
Hva har utviklingsministeren gjort for at de bøndene som har mista rettighetene til å dyrke jorda si i Mosambik på grunn av Green Resources’ furu- og eukalyptus-plantasjer, får rettighetene sine tilbake, og hvilke kontroll- og oppfølgingsrutiner har blitt innført for å sikre at Norfund ikke finansierer organisasjoner med lignende praksis framover?

Utviklingsministerens svar:
Norfund er et statlig fond, hvor Utenriksdepartementet og jeg som statsråd er ansvarlig for eierstyringen. Selv om departementet bevilger midler til fondet og utformer gjeldende rammebetingelser, er det fondet selv som foretar de konkrete investeringsbeslutningene. Rollefordelingen mellom eier og fondet innebærer at det er styret og ledelsen i Norfund som har ansvaret for driften av fondet.

Norfund har informert meg om at da de sammen med sin finske søsterorganisasjon Finnfund kom inn på eiersiden i Green Resources i henholdsvis 2018 og 2019, krevde de at selskapet måtte gi fra seg bruksretten til store deler av landområdene. Dette skal nå i hovedsak være gjennomført i Mosambik. Norfund har også informert meg om at de gjennom eierskapet har styrket selskapets evne til å ivareta høye standarder på miljø og sosiale forhold.

Skogsdrift i Mosambik kan bidra til å skape tiltrengte arbeidsplasser, gjøre landet i stand til å produsere tømmer selv, og bidra til å redusere avskogingen i landet. Nasjonale og lokale myndigheter i Mosambik har lagt til rette for skogbruk ved å gi rettigheter til slik drift. Norfund har informert meg om at ingen har mistet permanente gårder, men størrelsen på områdene småbønder har tilgang på til å dyrke, har blitt noe redusert.

I henhold til den statlige eierstyringen er det styrets ansvar å sikre at et selskap drives forsvarlig. Som eier forventer jeg at Norfund arbeider systematisk med ansvarlig virksomhet og gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med regjeringens eierskapspolitikk. Videre er det nedfelt i Norfunds vedtekter paragraf 3.13 at:

Norfund skal gjennom sin virksomhet bidra til å styrke satsningen på god eierstyring og virksomhetsledelse, ivaretakelse av miljøet samt fremme av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår minst i tråd med landets lover og med vedtatte internasjonale konvensjoner og prinsipper. 

Norfund har informert meg om at investeringen i Green Resources har vært et krevende engasjement for dem over mange år. Jeg har ellers merket meg at Norfund har uttalt at de ikke ville gjort en lignende investering i dag.