Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Norges rolle i dansk utenrikspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om utenriksministeren har noen dialog med sin danske partifelle og kollega om hvilken rolle Norge og nordisk samarbeid skal ha i dansk utenrikspolitikk fremover.

Skriftlig spørsmål nr. 1144 (2021-2022).
Datert 04.02.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H):
Den danske regjeringen har lagt fram en ny utenriks- og sikkerhetspolitisk strategi, omtalt som et verdikompass. Norden nevnes knapt med et ord i denne nye strategien, mens EU omtales som samarbeidspartner i alt fra migrasjonspolitikk til klima. Har utenriksministeren noen dialog med sin danske partifelle og kollega om hvilken rolle Norge og nordisk samarbeid skal ha i dansk utenrikspolitikk fremover?

Utenriksministerens svar:
Jeg er glad for at den danske regjeringen nå har ferdigstilt sin utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi. Som medlem av EU er det naturlig at strategien legger vekt på det brede EU-samarbeidet. Det er positivt at strategien omtales som et verdikompass som blant annet vektlegger demokrati, menneskerettigheter og klima. Verdiene den danske regjeringen legger til grunn for sin utenrikspolitikk samsvarer i høy grad med våre. Felles verdier gjør det lettere å finne gode løsninger sammen - slik vi ofte gjør med Danmark og våre øvrige nordiske partnere.  

Jeg har en nær og god dialog med min danske kollega Jeppe Kofod blant annet i Nato, FN, det nordiske utenrikspolitiske samarbeidet (N5) og Arktisk råd. Vi har også god kontakt om aktuelle saker på EUs dagsorden. Vi samarbeider og samkjører oss tett, både bilateralt og nordisk. Et godt eksempel er valg til FNs sikkerhetsråd hvor vi aktivt støtter hverandres kandidaturer. Danmark ønsker å ta over «det nordiske» sete, slik vi tok over etter Sverige i 2021.

Jeg deler representanten Schous engasjement for det nordiske samarbeidet. I år har Norge formannskapet i N5, som ledes av meg. Videre har vi formannskapet i Nordisk ministerråd som koordineres av samarbeidsministeren, og i det nordiske forsvarssamarbeidet (Nordefco) som ledes av forsvarsministeren. I disse foraene møtes nordiske ministre regelmessig for å utveksle informasjon, drøfte handlingsrom og samarbeide om posisjoner. Jeg setter stor pris på de nære og fortrolige samtalene vi har mellom de nordiske utenriksministrene. Det er min klare oppfatning at man også fra dansk side verdsetter dette samarbeidet.

De nordiske statsministrene har i fellesskap satt tydelige mål for samarbeidet mellom de nordiske regjeringene: Vi skal skape et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

Gjennom det nordiske samarbeidet har vi oppnådd så mange og gode resultater at det lett tas for gitt. Derfor har regjeringen i Hurdalsplattformen tydelig understreket verdien av det  nordiske samarbeidet. Norden ansees som en foregangsregion i arbeidet for FNs bærekraftsmål og grønn omstilling, for sosial og rettferdig velferd, og for beskyttelse av rettstat og demokrati. Dette bør vi framsnakke og videreutvikle. Det vil regjeringen bidra til.