Historisk arkiv

Svar på spørsmål om palestinske organisasjoner og en tostatsløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om hvordan utenriksministeren sikrer at norsk pengestøtte til palestinske organisasjoner fremmer en forhandlet tostatsløsning.

Skriftlig spørsmål nr. 978 (2022-2023).
Datert 13.01.2023

Fra representanten Sylvi Listhaug (Frp) til utenriksministeren:
Hvordan sikrer utenriksministeren at norsk pengestøtte til palestinske organisasjoner fremmer en forhandlet tostatsløsning, og er det aktuelt for utenriksministeren å kreve at Norges bistandspartnere til palestinerne kontraktforplikter seg på å støtte en forhandlet tostatsløsning der to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred og sikkerhet innenfor gjensidig anerkjente grenser?

Utenriksministerens svar:
Norsk bistand bidrar direkte til målet om en to-statsløsning ved å bygge opp et institusjonelt og økonomisk fundament for en palestinsk stat. Budsjettstøtten til Den palestinske selvstyremyndigheten (Palestinian Authority, PA) har over tid vært en viktig faktor for myndighetenes evne til å levere et best mulig tjenestetilbud til befolkningen. Norsk bistand bidrar også til bedre tilgang til utdanning og helsetjenester for den palestinske befolkingen.

Humanitær bistand støtter opp om bedre levekår for palestinerne i Gaza, sårbare grupper i for eksempel Jordandalen og i flyktningleirene. Støtten til UNRWA gjør at de palestinske flyktningenes grunnleggende behov og rettigheter er best mulig ivaretatt. Gjennom vårt formannskap i giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison Committee, AHLC) legger vi til rette for en plattform der partene, sammen med det internasjonale samfunnet, møtes og samarbeider om utvikling av palestinske institusjoner og overføring av myndighet fra Israel til palestinske myndigheter.

Den mangeårige norske støtten til sivilsamfunnet i Palestina er et viktig tillegg til innsatsen for palestinsk statsbygging. Vår støtte til palestinske organisasjoner setter dem bedre i stand til å kreve mer ansvarlige, inkluderende og demokratiske institusjoner og prosesser. Et levende sivilsamfunn er av avgjørende betydning for å ivareta og fremme demokratisk utvikling i Palestina og dermed forbedre rammebetingelsene for en to-statsløsning. Det gis ikke støtte til organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer.

Norsk bistand skal bidra til et sivilsamfunn med meningsmangfold. Samtidig vurderes alltid tiltakets relevans for norsk politikk, prioriteringer og planer når vi inngår prosjektsamarbeid med palestinske organisasjoner. Valg av potensielle samarbeidspartnere skjer i tråd med føringer i relevante planverk, deriblant statsbudsjettet. Når vi inngår bistandsavtaler, signerer samarbeidspartnere på en rekke tverrgående betingelser som er utarbeidet for å ivareta nettopp etterlevelse av regelverk og sentrale føringer. Disse vurderingene og rutinene sørger for at de overordnede målene for norsk bistand blir fulgt opp.

Det gjennomføres evalueringer av den norske bistanden til Palestina for å sørge for at den tjener sitt formål. Evalueringer av utvalgte prosjekter og programmer er en integrert del av Utenriksdepartementets og Norads arbeid. I tillegg har Riksrevisjonen foretatt gjennomganger av vår samlede bistand til Palestina.

Det er ingen tvil om at to-statsløsningen er under betydelig press, og at palestinerne kjenner på en håpløshet i en tid med manglende politiske utsikter, økte spenninger, bosetningsutvidelser og vedvarende israelsk okkupasjon. Vi er tydelige på at en forhandlet to-statsløsning er den beste måten å ivareta sikkerheten og menneskerettighetene til både israelere og palestinere, så vel som begge folks rettmessige ambisjoner for selvbestemmelse, og at dette fortsatt bør være hovedmålet for den norske bistanden til Palestina.