Historisk arkiv

Svar på spørsmål om spesialtribunal for forbrytelsen mot Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen støtter det ukrainske initiativet om å opprette et spesialtribunal for å etterforske det russiske lederskapet for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina

Skriftlig spørsmål nr. 2750 (2021-2022).
Datert 29.08.2022

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Støtter regjeringen det ukrainske initiativet om å opprette et spesialtribunal for å etterforske det russiske lederskapet for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina?

Utenriksministerens svar:
Bekjempelse av straffrihet for internasjonale forbrytelser er en utenrikspolitisk prioritet for Norge. Dette må gjøres på en effektiv måte som sikrer resultater. 

Som representanten er kjent med, henviste Norge 2. mars 2022 situasjonen i Ukraina til Den internasjonale straffedomstolens (ICCs) hovedanklager. Dette gjorde vi sammen med 38 andre stater, og flere har siden sluttet seg til henvisningen. Med denne henvisningen har ICC raskt kunnet sette i gang etterforskning av blant annet krigsforbrytelser begått på Ukrainas territorium. Henvisningen er en klar beskjed om at krigshandlingene etterforskes, og at det ikke kan gjøres regning med straffrihet for krigsforbrytelser og andre alvorlige forbrytelser på ukrainsk territorium. Med mindre Sikkerhetsrådet henviser den konkrete aggresjonen til ICC, vil imidlertid ikke domstolen ha jurisdiksjon til å etterforske aggresjonsforbrytelser.  

Ukraina har derfor foreslått et eget spesialtribunal for å straffeforfølge aggresjonsforbrytelser mot landet. Men slik situasjonen er nå, vil det være krevende for et spesialtribunal å gjennomføre effektive og troverdige rettsprosesser. Uten samarbeid fra Russland er det vanskelig å sikre effektiv bevisinnhenting, straffeforfølgelse og få utlevert personer man ønsker å dømme. Det er også lite trolig at eventuelle dommer får faktiske konsekvenser for de domfelte.

For Norge er det viktig å støtte opp om ICCs arbeid for å sikre ansvarliggjøring for andre alvorlige forbrytelser begått i Ukraina. Norge følger tett initiativet om å opprette et spesialtribunal for å etterforske aggresjonsforbrytelser mot Ukraina, og vil vurdere forslaget grundig. For øvrig vil vi fortsette å delta aktivt i internasjonale diskusjoner om ansvarliggjøring for forbrytelser begått i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.

Det arbeides langs flere spor for å samle bevis og etterforske krigshandlingene i Ukraina. I tillegg til ICCs etterforskning av blant annet krigsforbrytelser begått i Ukraina, har Ukraina anlagt sak mot Russland ved Den internasjonale domstol (ICJ) for brudd på folkemordskonvensjonen. Norge vurderer hvordan vi best kan støtte Ukraina i denne saken. Menneskerettighetsrådet i Genève har opprettet en uavhengig undersøkelseskommisjon som gjør et viktig arbeid for å undersøke og dokumentere mulige menneskerettighetsbrudd og overgrep og brudd på humanitærretten i Ukraina. Dette arbeidet ledes av norske Erik Møse. Prosessene på det internasjonale plan supplerer Ukrainas eget arbeid for å etterforske mulige lovbrudd i forbindelse med krigshandlingene på eget territorium.