Historisk arkiv

Svar på spørsmål om religiøse minoriteter i Pakistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvordan Norge jobber overfor pakistanske myndigheter for å ivareta religiøse minoriteters rettigheter i Pakistan.

Skriftlig spørsmål nr. 2973 (2022–2023)
Datert  24.08.2023 

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:

Hvordan jobber Norge overfor pakistanske myndigheter for å ivareta religiøse minoriteters rettigheter i Pakistan?

Utenriksministerens svar:

Utviklingen for livssynsminoriteter i Pakistan bekymringsfull, inkludert det tragiske angrepet mot det kristne samfunnet i Jaranwala tidligere denne måneden

Pakistans grunnlov garanterer i utgangspunktet for tros- og livssynsfrihet. Likevel opplever minoriteter betydelige utfordringer i utøvelsen av denne retten. Det er dokumentert at landets livssynsminoriteter er utsatt for trakassering, forfølgelse og vold. I tiden etter angrepet på de kristne i Jaranwala har pakistanske politiske partier tatt avstand fra angrep mot livssynsminoriteter. Den brede fordømmelsen av angrepet er et viktig signal. Samtidig er det viktig med konkrete forbedringer i rettsikkerheten til landets livssynsminoriteter.

Vi følger utviklingen på dette feltet tett. Styrking av menneskerettigheter og trosfrihet er en grunnstein i regjeringens utenrikspolitikk. Dette gjelder også i vårt forhold til Pakistan. Jeg viser i den sammenheng til mitt svar på skriftlig spørsmål tidligere i år fra representanten Ingrid Fiskaa (Sv) om situasjonen for ahmadiyya-minoriteten i Pakistan.

Vi er tydelige på våre bekymringer for livssynsminoriteters rettigheter i vår kontakt med pakistanske myndigheter. Vi har tatt opp disse utfordringene i møter på politisk nivå dette året. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi reiser også situasjonen for pakistanske livssynsminoriteter i multilaterale sammenhenger, senest i FNs menneskerettighetsråd tidligere i år. Vår langsiktige innsats for livssynsminoriteter i Pakistan omfatter støtte til pakistanske og internasjonale organisasjoner som arbeider for trosfrihet og forståelse mellom trossamfunn.