Historisk arkiv

4,1 prosent lønnsvekst i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2008 til 2009 er anslått til 4,1 prosent, mot 6,3 prosent i 2008, viser den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

 

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 – foreløpig rapport

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2009 til 2010. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. Rapporten bygger delvis på foreløpige tall og anslag for 2009. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert mot slutten av mars. Den oppdaterte rapporten trykkes som NOU.

 

Hovedpunkter i rapporten

Den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2008 til 2009 er anslått til 4,1 prosent, mot 6,3 prosent i 2008. Lønnsveksten i 2009 varierte mellom 1¾ prosent og 4¾ prosent i de store forhandlingsområdene med unntak av finanstjenester hvor lønnsveksten var ½ prosent. Den lave lønnsveksten i finanstjenester skyldes klart lavere bonusutbetalinger enn forutgående år. Lønnsutviklingen i 2009 i enkelte områder er sterkt påvirket av andre forhold enn ordinære lønnstillegg. Dette gjelder bl.a. i HSH-bedrifter i varehandel hvor slike forhold trakk lønnsveksten kraftig ned.

Lønnsoverhenget til 2010 anslås i gjennomsnitt til 1¼ prosent, om lag 1 prosentpoeng lavere enn til 2009.  Lønnsoverhenget til 2010 varierer fra ½ prosent for ansatte i staten til 1½ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Veksten i lederlønningene i 2009 i de næringene det foreligger lønnsstatistikk for, var i flere næringer lavere enn for lønnstakerne ellers. For administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i finansnæringen, falt gjennomsnittslønnen med 17,6 prosent i 2009 mot en vekst på hele 28,6 prosent i 2008. Bonuser inngår i disse tallene, mens opsjons- og naturalytelser ikke er med.

Reallønn etter skatt for lønnstakere i alt økte med 2,1prosent fra 2008 til 2009, mot 2,3 prosent året før.  Lavere lønnsvekst i 2009 enn i 2008 ble motvirket av lavere prisvekst.

Utvalget anslår en gjennomsnittlig konsumprisvekst på 1½ til 2 prosent fra 2009 til 2010. I 2009 var prisveksten 2,1 prosent. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2010 er særlig knyttet til utviklingen i energiprisene og kronekursen.

Den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien, målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta, har svekket seg de siste årene. Fra 2008 til 2009 var lønnskostnadsveksten i Norge på linje med kostnadsveksten hos handelspartnerne. En gjennomsnittlig svekkelse av kronekursen fra 2008 til 2009 bidro imidlertid til at lønnskostnadene i Norge målt i felles valuta økte mindre enn hos handelspartnerne.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2009 var anslagsvis 23 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt i felles valuta. For industriarbeidere alene anslås de norske timelønnskostnadene å ligge 46 prosent over handelspartnernes.

 

Last ned

  

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger: Utvalgets leder Øystein Olsen, Statistisk sentralbyrå, tlf. 21 09 49 90/918 27 944 eller e-post: oyo@ssb.no

 

Vedlegg

Tabell 1. Årslønnsvekst fra 2008 til 2009 og lønnsoverheng til 2010 i noen forhandlingsområder

Lønnsvekst i prosent fra 2008 til 2009

Lønnsoverheng i prosent til 2010

Industriarbeidere i NHO-bedrifter

¾

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

Ansatte i HSH-bedrifter i varehandel

¾

Finanstjenester

½

1

Statsansatte

½

Kommuneansatte

1

Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

4,0

0,9

 

Tabell 2. Lønnsveksten fra 2008 til 2009 for administrerende direktører og ledere av små foretak i enkelte næringer

Administrerende direktører1

Ledere av små foretak2

Lønnsvekst3

Lønnsnivå 2009

Antall i utvalget 2009

Lønnsvekst3

Lønnsnivå 2009

Antall i utvalget 2009

Forretningsmessig tjenesteyting

12,0

837 600

327

0,9

546 000

418

Industri

5,0

930 000

1 149

-1,1

529 200

876

Olje- og gassutvinning og bergverk

4,7

1 286 400

149

-

-

-

Bygg- og anlegg

0,7

728 400

606

-0,9

526 800

982

IKT

0,0

982 800

1 019

1,4

684 000

259

Varehandel

-5,9

656 400

2 918

3,6

447 600

7 164

Finanstjenester

-17,6

1 317 600

702

-10,6

818 400

364

  1. Administrerende direktører i foretak med 10 eller flere ansatte. Kan omfatte flere personer med lederfunksjoner i hvert foretak.
  2. Ledere av små foretak med 5-10 ansatte.
  3. Lønnsveksten er regnet som endring i månedslønn fra september/oktober det ene året til samme tidspunktet året etter.