Historisk arkiv

Budsjett for arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringens målsetting for budsjettet er å legge fram et samlet opplegg for å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten lav.

– De midlertidige finanskrise-tiltakene for dagpenger og permitteringer videreføres, selv om situasjonen på arbeidsmarkedet har stabilisert seg, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Det er nå noe over to år siden nedgangs¬konjunktur og internasjonal finans¬krise bidro til å svekke det norske arbeidsmarkedet. Lavere økonomisk aktivitet har medført lavere etterspørsel etter arbeidskraft, redusert sysselsetting og økende arbeidsledighet. Økningen i ledigheten  var sterkest i perioden fra høsten 2008 til våren 2009. Det seneste året har situasjonen på arbeidsmarket vært mer stabil.

Selv om veksten i arbeids¬ledigheten har vært stor etter at nedgangs¬konjunktur og finanskrise inntraff i norsk økonomi i 2008, er nivået nå ikke høyere enn gjennomsnittet for de seneste tjue årene.

 

Arbeidsmarkedstiltak

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak gir rom for om lag 71 200 tiltaksplasser i gjennomsnitt i 2011. Regjeringen vil innenfor det totale tiltaksnivået styrke innsatsen overfor deltakere på kvalifiseringsprogrammet.

Ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd videreføres i 2011, og bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for 2011 gir rom for om lag 2 500 tiltaksplasser til dette tiltaket.

 

Fattigdom - kvalifiseringsprogrammet

Bevilgning til dekning av kommunenes merutgifter til kvalifiseringsprogrammet øker med om lag 65 millioner kroner i 2011. Innsatsen totalt øker til 1,240 millioner kroner. Ordningen legges inn i kommunenes rammetilskudd i 2011.

 

Dagpenger og permitteringsregelverket

For å bedre arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med graviditet og fødsel foreslår regjeringen at foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes med som arbeidsinntekt i kvalifiseringsgrunnlaget til dagpenger
med virkning fra 1. januar 2011.

De midlertidige endringene i dagpenge- og permitteringsregelverket innført 1. halvår 2009 i forbindelse med finansuroen videreføres. Det innebærer fortsatt dagpengeperiode under permittering på 52 uker, arbeidsgiverperiode på fem dager, i tillegg til at kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering er 40 prosent. 

Gjennom den nye alderspensjonen og den seniorpolitiske innsatsen legges det til rette for at flere skal arbeide lenger. De siste årene har det vært en positiv utvikling i arbeidsgivernes holdninger til eldre arbeidstakere. Regjeringen finner derfor at det ikke lenger er tilstrekkelig begrunnelse for særregler for dagpengemottakere over 64 år, som gjør det mulig i yttertilfeller å motta dagpenger i fem år(fra 62 til 67 år). Det foreslås derfor at særreglene avvikles med virkning fra 1. januar 2011. Særreglene beholdes i en overgangsperiode på ett år for personer som per 1. januar 2011 mottar dagpenger, og som har fylt 63 år. Regelendringen innebærer at nye dagpengemottakere vil få stønad etter de ordinære vilkårene. 

 

Offensiv mot ufrivillig deltid

Regjeringen bevilger 25 millioner kroner i 2011 som et ledd i en treårig offensiv for å begrense ufrivillig deltid og bedre mulighetene for heltid.

 

Inkluderende arbeidsliv

Regjeringen vil styrke tiltak overfor sykmeldere og sørge for tidligere og bedre oppfølging av sykmeldte, og foreslår å bevilge 153 millioner kroner i 2011.

 

Øvrige pressemeldinger fra Arbeidsdepartementet

 Se også: