Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye regler for bedre oppfølging av sykmeldte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen foreslår nye krav i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. For å bedre oppfølgingen foreslås også mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

Regjeringen foreslår nye krav i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. For å bedre oppfølgingen foreslås også mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet. 

– Tidligere og tettere oppfølging og mer effektive reaksjoner er helt nødvendig for å nå målet for IA-avtalen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsplassen er den viktigste arena i første fase av sykmeldingsarbeidet. For å oppnå bedre oppfølging i virksomhetene og lavere sykefravær, styrkes nå kravene om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Frister for oppfølging framskyndes og sykmelder skal motta informasjon om oppfølgingen fra arbeidsgiver. Det forventes også at NAV følger opp med arbeidsrettede tiltak når det er nødvendig. Reglene skal bidra til en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og Arbeids- og velferdsetaten.

Regjeringen foreslår mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet. Dagens regler er heller ikke blitt praktisert som forutsatt. Det foreslås blant annet at arbeidsgiver og sykmelder kan ilegges gebyrer ved manglende overholdelse av pliktene i sykefraværsarbeidet. Ved manglende medvirkning fra arbeidstaker kan sykepengene stanses.

– Målet med disse reaksjonene er ikke å straffe, men å få innarbeidet en oppfølgingskultur hvor de ulike aktørenes oppgaver i sykefraværsarbeidet løses som forutsatt. Det lovpålagte sykefraværsarbeidet anses som en selvfølgelig del av prosessen med å få arbeidstaker tilbake i arbeid, for eksempel gjennom gradert sykmelding, sier arbeidsministeren.

  

  • Les lovforslaget - Prop. 89 L (2010-2011) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv.  

 

  

Tidlig og tett oppfølging
Oversikt over gjeldende regelverk og forslag til nytt.

Aktørene/plikter

Dagens regelverk

Forslag i Prop. 89 L

Oppfølgingsplan

Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan innen 6 uker

Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan innen 4 uker

Informasjons-utveksling

NAV skal innhente oppfølgingsplan fra arbeidsgiver innen12 uker

Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder etter 4 uker

Arbeidsgiver skal innen 9 uker sende NAV oppfølgingsplan, samt diverse annen informasjon om oppfølgingen så langt

Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver

Avholde dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver innen 12 uker

Avholde dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver innen 7 uker

Dialogmøte 1 skal avholdes for alle sykmeldte, også de graderte/delvis sykmeldte

Det legges opp til at sykmelder i større grad skal delta i dialogmøte 1

Informasjons-utveksling

Arbeidsgiver skal sende skriftlig melding om dialogmøte 1 til NAV etter at det er avholdt.

Arbeidsgiver skal innen 9 uker sende NAV oppfølgingsplan, samt informasjon om hvorvidt reglene om oppfølgingsplan og dialogmøter er overholdt

Dialogmøte 2 i regi av NAV

Dialogmøte 2 i regi av NAV skal avholdes innen 6 måneder

Dialogmøte 2 i regi av NAV skal som i dag avholdes innen 26 uker

Det presiseres i loven at dialogmøte 2 i regi av NAV kan avholdes på tidligere tidspunkt ved behov

Informasjons-utveksling

Revidert oppfølgingsplan etterspørres i dag som grunnlag når det skal avholdes dialogmøte 2

Arbeidsgiver skal sende inn oppfølgingsplan til NAV i forkant av dialogmøte 2 ved 26 uker

Dialogmøte 3 i regi av NAV

Ny regel om at arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan kreve at det avholdes et dialogmøte 3 i regi av NAV i tiden etter dialogmøte 2

 

Reaksjoner overfor de ulike aktørene
Oversikt over gjeldende regelverk og forslag til nytt.

Aktører/plikter

Dagens regelverk

Forslag i Prop. 89 L

Arbeidstaker

Ftrl. § 8-8 – tap av rett til sykepenger dersom arbeidstaker ikke medvirker. Også medvirkning til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og deltakelse i dialogmøter vil omfattes, men dette fremgår ikke klart av ordlyden

Gjeldende rett opprettholdes, men ordlyden presiseres slik at det framgår tydelig at arbeidstaker plikter å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av planer og delta i dialogmøter.

Nye regler:

Arbeidstaker vil motta påminnelse om sine medvirkningsplikter fra NAV gjennom kopi av varselbrev til arbeidsgiver ved manglende innsending av informasjon etter dialogmøte 1.

NAV vil kunne motta informasjon om arbeidstakers medvirkning ifm. at arbeidsgiver etter 9 uker skal sende NAV info om oppfølgingen så langt. Arbeidsgiver kan også kreve et tidligere dialogmøte 2 i regi av NAV.

Arbeidsgiver

Oppfølgingsplan

 

 

Etter ftrl. § 25-3 (5) kan NAV ilegge et gebyr, tvangsmulkt eller begge deler dersom arbeidsgiveren ikke utarbeider eller utleverer oppfølgingsplanen, jf. ftrl § 25-2 (2).

 

Ved manglede overholdelse av reglene om oppfølgingsplaner kan det ilegges et gebyr på om lag 5000 kroner etter varsel.

 

 

Dialogmøte 1

Etter ftrl. § 25-3 (5) kan NAV ilegge et gebyr, tvangsmulkt eller begge deler dersom arbeidsgiveren ikke gjennomfører dialogmøte 1, jf. ftrl § 25-2 (2).

Gebyret utgjør ett halvt rettsgebyr, men kan ilegges flere ganger.

Tvangsmulkt kan ilegges etter purring med ny frist, dersom fristen ikke overholdes kan det gis en mulkt.

Ved manglede overholdelse av reglene om dialogmøte 1 kan det ilegges et gebyr på om lag 5000 kroner etter varsel.


Dialogmøte 2

Ingen sanksjon for manglende deltakelse.

Ved manglede innsending av plan til eller deltakelse i dialogmøte 2 kan det ilegges gebyr på om lag 5000 kroner for hver unnlatelse.

Generelt

For at NAV skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne følge opp/ ev. sanksjonere underveis i sykefraværsløpet, får arbeidsgiver en plikt til å sende inn informasjon om at reglene om oppfølgingsplanen og dialogmøter er overholdt.


Sykmelder (lege)

Dialogmøter

 

 
Brudd på frammøteplikt i dialogmøter kan sanksjoneres etter ftrl. § 25-6: Tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

 

 
Ny sanksjonsbestemmelse i ny ftrl. § 25-5a:

Sykmelder som uten gyldig grunn unnlater å møte opp til 7 dialogmøter 1 og 2 (og ev. 3) i løpet av 24 måneder, kan ilegges et gebyr på om lag 10 000 kroner.

NAV skal sende varsel om slikt gebyr dersom det registreres at sykmelder har uteblitt fra 10 dialogmøter i løpet av en periode på 24 måneder. Før gebyr ilegges, skal sykmelder gis mulighet til å forklare årsaker til manglende deltakelse, jf. at det skal tas hensyn til sykmelders arbeidssituasjon og andre forhold av betydning som har vanskeliggjort deltakelse.

Sykmelder som er ilagt 2 gebyrer som refererer seg til manglende deltakelse innenfor en periode på 24 måneder, kan i opptil 12 måneder utelukkes fra å utstede sykmeldinger som grunnlag for ytelser fra trygden.


Til toppen