Historisk arkiv

Nye tiltak mot useriøsitet og sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen vil, i samarbeid med partene i arbeidslivet, iverksette nye tiltak for å fremme anstendige lønns- og arbeidsvilkår og hindre sosial dumping i renholdsbransjen. Fra 2012 vil Regjeringen starte opp en godkjenningsordning som skal bidra til at renholdsvirksomheter drives på lovlig måte.

Regjeringen foreslår også å videreføre satsingen med økt tilsyn rettet mot bemanningsbransjen.

Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til Arbeidstilsynet til satsingen rettet mot renholdsbransjen fra 2012.

– Det er viktig å sikre at ansatte i renholdsbransjen har gode og trygge arbeidsforhold. En offentlig godkjenningsordning kombinert med id-kort og økt myndighetsoppfølging er viktige tiltak for å fremme seriøsitet i denne bransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

I tråd med Soria Moria II vil Regjeringen rette særlige tiltak mot bransjer som er spesielt utsatt for useriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer, gjennom treparts bransjeprogrammer. I statsbudsjettet for 2011 ble det bevilget 10 millioner kroner til treparts bransjesatsinger. Dette beløpet kommer i tillegg til de 20 millionene som Regjeringen nå foreslår. Partene i arbeidslivet og Regjeringen har blitt enig om at renholdsbransjen skal være et pilotprosjekt for den bransjevise satsingen.

Renholdsbransjen har helt spesielle utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standard og svart arbeid. Bransjen er preget av svært lav organisasjonsgrad, uoversiktlig organisering, spesielle arbeidstider, jobbing alene på ulike lokasjoner, lave etableringskostnader, utstrakt bruk av underleverandører og høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft.

 

Fortsatt tett oppfølging av bemanningsbransjen

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen med økt tilsyn rettet mot bemanningsbransjen. Styrkingen av Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2011, foreslås videreført i 2012. 

– Avdekkingen av en rekke ulovligheter i bemanningsbransjen viser nødvendigheten av et effektivt og synlig Arbeidstilsyn. Det er viktig at satsingen er langsiktig for å få varige positive resultater, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidstilsynet har startet en tilsynskampanje rettet mot et utvalg av bemanningsforetak i de ulike regionene, samt mot et utvalg av virksomheter som leier inn arbeidskraft. I første runde vil følgende bransjer prioriteres: helsesektoren, renhold, restaurant og bygg.

 

Mer informasjon