Historisk arkiv

Styrker kampen mot ufrivillig deltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Deltidsansatte får nå en lovfestet rett til en stillingsandel som står i stil med hvor mye de faktisk jobber. Det innebærer rett til utvidet stillingsprosent som samsvarer med den reelle arbeidstiden. – Dette er et viktig tiltak i kampen mot ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen fremmer nå flere lovforslag som skal bidra til at de som ønsker det skal få jobbe mer. Ufrivillig deltid er særlig et problem i visse sektorer og kvinneyrker som i helse- og omsorgssektoren og varehandelen.

- Ufrivillig deltid er en stor utfordring i norsk arbeidsliv og en viktig årsak til lønnsforskjeller og mindre pensjonsopptjening. Det er viktig å skape en heltidskultur, noe partene i arbeidslivet allerede er i gang med, sier arbeidsministeren.

Nye tiltak for å bekjempe ufrivillig deltid:

- Plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.

- Lovfestet rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte som de jevnt har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene.

- Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt som praktisk mulig drøftes med arbeidstaker.

- Lovforslagene er en oppfølging av Stortingsmeldingen om arbeidslivet der Regjeringen varslet flere tiltak mot ufrivillig deltid.

Gjennomførte tiltak mot ufrivillig deltid:

- Lovfestet fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling framfor nyansettelse i virksomheten innført i arbeidsmiljøoven i 2005. 

- Regjeringen sørget i 2010 for at arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere er likestilt.

-  Siden 2011 har Regjeringen hvert år satt av 25 millioner til forsøk/prosjekter for å få bukt med ufrivillig deltid.

- Helseforetakene fikk i 2011 et ambisiøst eierkrav  om å redusere bruken av deltid med 20 prosent.

Prop. 83 L (2012-2013)

Prop. 83 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)