Historisk arkiv

Styrker kampen mot ufrivillig deltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Deltidsansatte får nå en lovfestet rett til en stillingsandel som står i stil med hvor mye de faktisk jobber. Det innebærer rett til utvidet stillingsprosent som samsvarer med den reelle arbeidstiden. – Dette er et viktig tiltak i kampen mot ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Foto: Ilja C. Hendel

Regjeringen fremmer nå flere lovforslag som skal bidra til at de som ønsker det skal få jobbe mer. Ufrivillig deltid er særlig et problem i visse sektorer og kvinneyrker som i helse- og omsorgssektoren og varehandelen.

- Ufrivillig deltid er en stor utfordring i norsk arbeidsliv og en viktig årsak til lønnsforskjeller og mindre pensjonsopptjening. Det er viktig å skape en heltidskultur, noe partene i arbeidslivet allerede er i gang med, sier arbeidsministeren.

Nye tiltak for å bekjempe ufrivillig deltid:

- Plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.

- Lovfestet rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte som de jevnt har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene.

- Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt som praktisk mulig drøftes med arbeidstaker.

- Lovforslagene er en oppfølging av Stortingsmeldingen om arbeidslivet der Regjeringen varslet flere tiltak mot ufrivillig deltid.

Gjennomførte tiltak mot ufrivillig deltid:

- Lovfestet fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling framfor nyansettelse i virksomheten innført i arbeidsmiljøoven i 2005. 

- Regjeringen sørget i 2010 for at arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere er likestilt.

-  Siden 2011 har Regjeringen hvert år satt av 25 millioner til forsøk/prosjekter for å få bukt med ufrivillig deltid.

- Helseforetakene fikk i 2011 et ambisiøst eierkrav  om å redusere bruken av deltid med 20 prosent.

Prop. 83 L (2012-2013)

Prop. 83 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)