Historisk arkiv

Høyesterett behandler ikke anken fra Nordsjødykkeralliansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Vi tar beslutningen til etterretning, og viser for øvrig til den behandling saken har fått i Stortinget, sier Dag Terje Andersen om Høyesteretts beslutning i ankesaken fra Nordsjødykkeralliansen.

Høyesterett har besluttet ikke å ta ankesaken fra Nordsjødykkeralliansen til behandling, men henviser den til lavere rettsinstanser.
– Vi tar beslutningen til etterretning, og viser for øvrig til den behandling saken har fått i Stortinget, sier statsråd Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

19 tidligere nordsjødykkere fra Nordsjødykkeralliansen har gått til sak mot staten med krav om erstatning for helseskader påført under arbeidet. Oslo tingretts dom forelå 9. september 2008, og dykkerne valgte å anke direkte til Høyesterett.

Gjennom to ulike rettssaker har tidligere nordsjødykkere saksøkt staten med krav om erstatning for skader de er påført i arbeidet. Det dreier seg om to ulike grupperinger i de to søksmålene. I den første rettssaken er det fire tidligere dykkere tilknyttet Offshoredykker unionen (ODU) som er saksøkere. Denne saken har vært oppe i Borgarting lagmannsrett og staten ble frikjent i dom 28. november 2008. I den andre saken er det en gruppering fra Nordsjødykkeralliansen (NSDA) som er saksøkere. Staten ble frikjent i dom fra Oslo tingrett 9. september 2008.

En gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen ble fremlagt for Stortinget i St.meld nr. 47 (2002-2003). På bakgrunn av en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet la daværende regjering til grunn at det ikke på generelt grunnlag kunne fastslås noe rettslig ansvar for staten for de skader dykkerne er påført, men at staten skulle anerkjenne et moralsk og politisk ansvar gjennom en egen kompensasjon. Bakgrunnen var kunnskapen om at noen av dykkerne er i en vanskelig situasjon med til dels alvorlige medisinske problemer, og at en kompensasjonsordning ville være en bedre løsning enn krevende rettssaker for de enkelte dykkere.

Det ble etablert en kompensasjonsordning som gir den enkelte dykkere inntil 2.5 millioner kroner i kompensasjon.  Det ble i forbindelse med meldingen uttrykt at de av nordsjødykkerne som ikke var tilfreds med den kompensasjon som ble utbetalt, hadde mulighet til å gå til rettslige skritt for å få fastsatt sitt krav. Dette er tilfellet for et antall av dykkere, og den dom som ble avsagt i Oslo tingrett 9. september 2008, er et resultat av dette. 

Mer om Nordsjødykkerne