Historisk arkiv

Legger fram Handlingsplan 2 med nye tiltak mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping har hatt god effekt, men samtidig avdekker tilsynsmyndighetene fortsatt at utenlandske arbeidstakere blir utnyttet i form av lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet.

– Vi kan ikke tillate at sosial dumping får bre om seg i norsk arbeidsliv. Regjeringen presenterer derfor en handlingsplan 2 hvor et av de viktige punktene er at vi vil utrede en modell for solidaransvar etter allmenngjøringsordningen, uttaler Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Arbeidstilsynet har en sentral rolle i arbeidet mot sosial dumping. Derfor er et annet viktig punkt i Handlingsplan 2 at vi foreslår å styrke Arbeidstilsynet med ytterligere 10 millioner kroner, sier statsråden.

Så langt er det først og fremst i byggebransjen at det er gjennomført tiltak mot sosial dumping. Økt bruk av arbeidsinnvandrere i andre deler av arbeidsmarkedet tilsier at det er behov for en styrking av tilsynsinnsatsen også mot andre bransjer, blant annet renholdsbransjen og hotell- og resturantbransjen.

Handlingsplan 2 omfatter følgende åtte tiltak:

  • Økte ressurser til Arbeidstilsynet – styrking av budsjettet med 10 mill. kroner.
  • Effektivisering av allmenngjøringsordningen – hvordan kan ordningen forbedres.
  • Solidaransvar for oppdragsgivere etter allmenngjøringsloven – utrede en modell.
  • Id-kort i renholdsbransjen – hvilke krav bør stilles for å gjøre id-kort egnet i renholdsbransjen? Vurdere om Id-kort er hensiktsmessig også i andre bransjer.
  • Regionale verneombud i hotell og restaurantbransjen – innføre slike ombud på grunnlag av erfaringene med ordningen for bygg og anlegg. Aktuelt å vurdere for andre bransjer, som renholdsbransjen, samtidig.
  • Rett til yrkesskadeforsikring – tiltak for å bedre informasjon om rettigheter og plikter.
  • Informasjon og veiledning – gi tilstrekkelig og god informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv til arbeidstakere og arbeidsgivere.
  • Tiltak mot sosial dumping i landbruket – satsing på informasjon og intensivert tilsyn.

 

Statsbudsjettet 2009 - samleside for Arbeids- og inkluderingsdepartementet