Historisk arkiv

Raskere saksbehandling – mer brukervennlig informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Regjeringen foreslår flere tiltak for mer og bedre samordnet informasjon, samt enklere og raskere saksbehandling ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Når dokumentasjonen er i orden skal en søker kunne regne med en maksimal saksbehandlingstid på 4 uker for arbeidstillatelse, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeidsinnvandring har de siste årene bidratt til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft i mange sektorer og virksomheter. Regjeringen er opptatt av å legge forholdene til rette for at arbeidsinnvandring også i framtiden skal møte de kompetansebehovene som ikke kan dekkes innenlands.

Undersøkelser gjort blant arbeidsinnvandrere og deres arbeidsgivere viser at mange ønsker raskere saksbehandling og bedre tilgjengelig og mer helhetlig informasjon på flere språk og gjennom flere kanaler.

- Dette har vi tatt på alvor. Regjeringen er allerede i gang med flere tiltak for å forbedre situasjonen, blant annet innføring av elektroniske løsninger og elektronisk saksbehandlingssystem for utlendingsforvaltningen. Her er arbeidsinnvandringssaker gitt prioritet, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

For å sikre våre framtidige muligheter til å rekruttere arbeidskraft fra utlandet er det behov for å styrke innsatsen ytterligere. I stortingsmeldingen foreslås blant annet følgende tiltak:

  • Regjeringen ønsker å opprette en egen nettportal som inngang til all relevant informasjon som gjelder arbeidsinnvandring og tjenesteimport. Dette vil bli gjort i samråd med berørte faginstanser. 

  • Arbeids- og velferdsetatens koordineringsansvar for informasjon utvides til også å omfatte arbeidsinnvandring fra tredjeland, det vil si land utenfor EØS. 

  • Regjeringen vurderer å sette i gang et pilotprosjekt, hvor enkelte ambassader tillegges et særlig ansvar for arbeidet med å informere om jobbmuligheter i Norge.

  • Regjeringen ønsker å utarbeide en egen startpakke med skriftlig informasjon om spørsmål ved arbeid og opphold i Norge til nyankomne arbeidsinnvandrere. 

  • Regjeringen ønsker å etablere flere felles informasjons- og saksbehandlingskontorer med representanter fra de mest berørte instansene, basert på de gode erfaringene med det felles servicekontoret som er etablert i Oslo. Det skal blant annet etableres et slikt kontor i Kirkenes.

  • Søkere skal kunne påregne en maksimal saksbehandlingstid på 4 uker for søknader om arbeidstillatelse fra fullstendig søknad er mottatt til vedtak er fattet, når nytt regelverk er på plass og når elektronisk saksbehandling er innført. Det er en forutsetning at søkerens identitet er kjent og at dokumentasjonen er verifiserbar.

- Målet er at saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig for alle typer arbeidstillatelser. I tillegg skal relevant informasjon presenteres på en mer helhetlig og brukervennlig måte, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 

Alle pressemeldinger om Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring:

Se også: