Historisk arkiv

Sikrer bedre oppfølging av sykmeldte i ”Raskere tilbake”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Regjeringen vil gjøre ordningen ”Raskere tilbake” mer kjent og sikre en bedre oppfølging blant sykmeldende behandlere, arbeidsgivere og arbeidstakere, og foreslår å sette av 140,4 mill. kroner til målrettede tiltak i revidert nasjonalbudsjett i 2008, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

I 2008 er det bevilget til sammen 742,4 millioner kroner som tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte. 464 millioner kroner er stilt til disposisjon for tiltak i regi av helseforetakene og 138 millioner kroner er stilt til disposisjon for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Basert på erfaringer så langt foreslås de resterende midlene, 140,4 millioner kroner, benyttet til følgende:

  • Gjennomføring av utviklings- og opplæringstiltak, knyttet til Raskere tilbake og oppfølging av IA-avtalen – 24,5 millioner kroner. 
  • Styrke oppfølging/veiledning i forhold til virksomhetene gjennom Arbeidslivssentrene i Arbeids- og velferdsetaten – 20 millioner kroner.
  • Styrke oppfølging/veiledning i forhold til virksomhetene gjennom Arbeidstilsynet - 10 millioner kroner. 
  • Kapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelingene i de regionale helseforetakene styrkes med 20 millioner kroner, i øremerkede midler per år til opprettelse av overlegestillinger og utdanningsstillinger. Videre foreslås det å sette av 2,5 millioner kroner til styrket oppfølging av det arbeidsmedisinske feltet i STAMI. Det settes også av 2,5 mill. kroner til evaluering av det arbeidsmedisinske tjenestetilbudet ved helseforetakene og STAMI, som en del av IA-avtalen (se egen pressemelding).
  • Tiltak for å styrke samhandlingen mellom Arbeids- og velferdsetaten og helsesiden (etablering av prosjektkoordinatorer i Arbeids- og velferdsetaten) - 5 millioner kroner og forsøk med utvidet Praksiskonsulentordning - 2 millioner kroner.
  • Det er behov for arbeidsrettede rehabiliteringstilbud i ”gråsonen” mellom arbeid og helse for langtidssyke med psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og sammensatte lidelser. Regjeringen ønsker derfor å etablere et forsøk med arbeidsrettet rehabilitering for en utvidet målgruppe i regi av Arbeids- og velferdsetaten og en evaluering av PIA-prosjektet ved Durapart i Arendal. Det foreslås satt av 6,5 millioner kroner.
  • Det resterende midlene innenfor ”Raskere tilbake” foreslås fordelt til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte i regi av helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten for å øke behandlingstilbudet.

Forslag til tiltak har vært drøftet med arbeidslivets parter i IA-avtalen.

 

AIDs nettside for revidert nasjonalbudsjett 2008