Historisk arkiv

Styrket deltakelse i det norske samfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer som bosetter seg her skal raskt få kjennskap til rettigheter og plikter, gis bedre muligheter til å lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.

Nyankomne arbeidsinnvandrere har dårligere kunnskaper om det norske samfunnet enn norske arbeidstakere.  God informasjon og norskopplæring er viktig for at arbeidsinnvandrere skal bli godt integrert. 

Regjeringen vil blant annet:

  • Vurdere en egen startpakke med skriftlig informasjon om spørsmål ved arbeid og opphold i Norge til nyankomne arbeidsinnvandrere.
     
  • Utrede et tilbud om norskopplæring for alle arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer over 16 år, som er registrert bosatte. Dette vil i praksis si de som oppholder seg i Norge i minst seks måneder.
     
  • Videreføre støtte til frivillige organisasjoners innsats for å inkludere arbeidsinnvandrere i et sosialt nettverk i lokalmiljøet og i organisasjonslivet.
     
  • Effektivisere og forbedre ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning.

- God integrering er viktig for å bekjempe dårlige arbeids- og lønnsvilkår, sosial dumping og svart arbeid. På lengre sikt vil det bidra til høy yrkesdeltakelse blant arbeidsinnvandrere som blir i landet og til å hindre en utvikling av levekårsforskjeller i befolkningen langs etniske skillelinjer. Et godt opplegg for arbeidsinnvandrerne og deres familier vil også kunne gi norske bedrifter fortrinn i den internasjonale konkurransen om arbeidskraft og bidra til å gjøre Norge til et attraktivt land for arbeidssøkere, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

 

Alle pressemeldinger om Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring:

Se også: