Historisk arkiv

Reduserer arbeidstid for ansatte i tredelte skift- og turnusordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil gi redusert arbeidstid for ansatte som jobber tredelte skift og turnusordninger, i all hovedsak i offentlig sektor. – Dette er en viktig likestillingspolitisk merkesak, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Jeg er glad for at vi har funnet en god løsning for arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere. Vi imøtekommer dermed et krav som flere arbeidstakerorga-nisasjoner har kjempet for i mange år. Reformen er viktig i arbeidslivet, ved at vi får på plass et regelverk som behandler kvinnelige turnusarbeidere og mannlige skiftarbeidere likt, sier statsråden.

Arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere er en sak som har blitt behandlet og utredet under flere regjeringer og av flere utvalg. Skift/turnusutvalget som ble ledet av Steinar Holden overleverte sin utredning 3. oktober 2008. Utvalgets forslag har vært på bred høring.

Forslaget til ny regulering av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere kombinerer det beste i gjeldende rett, samtidig som det som var urettferdig fjernes. Dette gjennomføres ved at det innføres en gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid for skift- og turnusarbeidere som arbeider minst hver tredje søndag. Vi anslår at over 30 000 arbeidstakere vil få en reduksjon i arbeidstiden. De fleste av disse arbeider på sykehusene.

Kontakt
Seniorrådgiver Torkel Sandegren 93 02 63 08