Historisk arkiv

Solidaransvar mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Regjeringen fortsetter kampen mot sosial dumping. Derfor foreslår vi nå å innføre solidaransvar for lønn. Solidaransvaret skal gjelde for oppdragsgivere i områder der tariffavtaler er allmenngjort, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Regjeringen er opptatt av at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode og trygge arbeidsplasser og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Tiltak rettet mot sosial dumping er viktig, både for den enkelte berørte arbeidstaker, for seriøse bedrifter i konkurranse med useriøse, og for å sikre videreføring av den norske arbeidslivsmodellen.

– Målet er å unngå sosial dumping i Norge, men uten å legge unødvendige hindringer i veien for arbeidsinnvandrerne eller for norsk næringsliv som har behov for arbeidskraft. I den økonomiske situasjonen Norge nå står overfor er det særlig viktig å ta vare på arbeidstakerne, fremhever statsråden.

På denne bakgrunn og etter en grundig utredning vil regjeringen 8. mai fremme lovforslag for Stortinget om solidaransvar for lønnskrav. Forslaget er basert på solidaransvaret i de tyske reglene om utsendte arbeidstakere.

– Regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping har hatt god effekt, særlig for store bedrifter i byggebransjen. Samtidig ser vi at utenlandske arbeidstakere fortsatt blir utnyttet ved at de tilbys lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet. Solidaransvar vil ikke minst treffe sosial dumping i de mindre og useriøse bedriftene, sier Dag Terje Andersen.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Forslaget om solidaransvar innebærer at også leverandører som velger å sette ut oppdrag skal være ansvarlig for lønnspliktene til underleverandører nedover i en kontraktskjede. Solidaransvaret skal inntre så snart arbeidstakers lønn ikke blir utbetalt som den skal.  Arbeidstaker kan da rette krav mot en valgfri leverandør oppover i kjeden.

– Gjennom allmenngjøring har vi i sentrale bransjer fått sikret et akseptabelt nivå på lønns- og arbeidsvilkår for alle. Ved å innføre solidaransvar tar vi et viktig skritt videre. Særlig de utenlandske arbeidstakerne får større sikkerhet for at de faktisk får utbetalt den lønna de har krav på, når lønnskravet også kan rettes mot den norske oppdragsgiveren, påpeker statsråden.

Samtidig legger regjeringen fram forslag til endringer i allmenngjøringsloven som vil gjøre det enklere å fremme en allmenngjøringssak.

– Samlet betyr dette at allmenngjøring som virkemiddel i kampen mot sosial dumping, kan bli enda viktigere, understreker statsråd Dag Terje Andersen.