Historisk arkiv

Sterk økning i sykefraværet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. – Tallene for tredje kvartal bekrefter at utviklingen i sykefraværet er urovekkende, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009.
– Tallene for tredje kvartal bekrefter at utviklingen i sykefraværet er urovekkende. Influensa kan forklare noe av veksten, men hovedbildet er fortsatt at det er andre forhold som betyr mer. Denne utviklingen understreker viktigheten av det arbeidet som nå er igangsatt for å få ned sykefraværet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Sykefraværet var på 7,7 prosent i 3. kvartal 2009. Dette innebærer en økning på 11 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Både legemeldt og egenmeldt fravær øker. Økningen i det egenmeldte fraværet er antakelig influensarelatert.

Sykefraværet har økt med 3,6 prosent fra 3. kvartal 2001.

På bakgrunn av den kraftige økningen i sykefraværet, er arbeidsministeren og partene i arbeidslivet enige om å vurdere bedre virkemidler for å få ned sykefraværet. Partene har derfor blitt enige om å forlenge IA-avtalen fram til 1. mars 2010, slik at partene kan vurdere en noe bredere virkemiddelpakke.

Det er i den forbindelsen blant annet satt ned en faglig ekspertgruppe som skal vurdere mulige administrative tiltak som kan være med å snu den urovekkende utviklingen i sykefraværet. Ekspertgruppens anbefaling vil være et viktig grunnlag når regjeringen og partene i arbeidslivet over nyttår skal drøfte innholdet i en videreføring av IA-avtalen og eventuelle tiltak for å få ned sykefraværet. Departementet vil også vurdere nærmere og drøfte med partene ulike modeller for arbeidsgivers finansiering av sykelønnsordningen. Dette vil skje innenfor en forutsetning om budsjettnøytralitet.

Pressemelding på nav.no:

 

Tidligere pressemeldinger fra AID: