Historisk arkiv

Transplantasjonslovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte 25. juni 2010 et utvalg som skal utrede ny transplantasjonslov (transplantasjonslovutvalget).

Dagens transplantasjonslov er fra 1973. Utviklingen siden den gang har vært stor, både når det gjelder medisinsk behandling, krav til informasjon, medbestemmelse og pasienters samtykke. Utviklingen i internasjonalt regelverk har også vært stor. Det pågår prosesser både i EU, Europarådet og Verdens helseorganisasjon (WHO). Europaparlamentets og Rådets direktiv 2010/45/EU om kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon ble vedtatt 7. juli 2010. Det er derfor behov for at Norge går gjennom lovgivningen på dette området.

Dagene transplantasjonslov omfatter i hovedsak organtransplantasjon og obduksjon, men har også bestemmelser om bruk av fostervev, avgivelse av lik og forbud mot kommersiell utnyttelse av organer.

Utvalget skal gi en beskrivelse av hvilke type virksomheter som drives i henhold til transplantasjonsloven og hvor de drives. Det skal redegjøres for hvilket omfang virksomhetene har og hvordan de er organisert. Beskrivelsen skal omfatte både de kliniske sider ved virksomhetene og de organisatoriske og administrative sider ved virksomhetene.

Utvalget skal gi en redegjørelse for omfang og organisering av transplantasjonsvirksomheten og obduksjonsvirksomheten i de nordiske landene, samt andre europeiske land det er naturlig å sammenligne seg med. På bakgrunn av denne gjennomgangen og gjennomgang av gjeldende rett, skal utvalget utarbeide forslag til ny lovgivning. Utvalget skal herunder vurdere om det bør utarbeides en felles lov for obduksjon, avgivelse av lik og transplantasjon, eller om det bør utarbeides to eller tre lover, som for eksempel en transplantasjonslov og en lov om obduksjon og avgivelse av lik.

Utvalget skal ta opp utenomrettslige spørsmål i den grad forslag til nytt regelverk kan tenkes å innvirke på målsettingen om en høy transplantasjonsaktivitet og en økning i obduksjonsfrekvens.

Utvalget skal legge fram sin innstilling innen 1 ½ år fra det oppnevnes.

Last ned utvalgets mandat (pdf).

Følgende medlemmer oppnevnes til utvalg for utredning av ny transplantasjonslov

 • Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, leder og medlem Hans Petter Aarseth – Oslo
 • Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland – Kristiansand
 • Overlege Johan Arnt Hegvik - Trondheim
 • Sykepleier Torgunn Syvertsen – Oslo
 • Spesialist i neurokirurgi Hege Fredø – Oslo
 • Pensjonist, tidligere transplantasjonskirurg Dagfinn Albrechtsen – Asker
 • Overlege Bjørn Lien – Oslo
 • Overlege Cecilie Alfsen - Oslo
 • Overlege Christian Lycke Ellingsen – Sandnes
 • Pensjonert professor Knut Rasmussen – Tromsø
 • Førsteamanuensis og medlem i Norsk rettsmedisinsk forening Peer Lilleng – Bergen
 • Overlege Sonja Eriksson Steigen – Tromsø
 • Dr. polit. Anne Hambro Alnæs – Oslo
 • Styreleder Gisle Nødtvedt – Oslo
 • Universitetslektor Kristin Solberg - Tromsø
 • Nestleder i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Kolbjørn Breivik - Sandnessjøen

NOU 2011: 21 Når døden tjener livet - Et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011