Historisk arkiv

Historisk arkiv

Strategi for økt samarbeid om høyere utdanning med Nord-Amerika for perioden 2012-2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Under åpningen av Transatlantic Science Week på University of California, Berkeley 25.oktober 2011, lanserte statsråd Tora Aasland en ny strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika for perioden 2012-2015. Med strategien følger en satsing på 10 millioner kroner hvert år de neste fire årene.

Under åpningen av Transatlantic Science Week på University of California, Berkeley 25.oktober 2011, lanserte statsråd Tora Aasland en ny strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika for perioden 2012-2015. Med strategien følger en satsing på 10 millioner kroner hvert år de neste fire årene.  

Formålet med den nye strategien er ytterligere å styrke samarbeidet mellom norske høyere utdanningsinstitusjoner og deres partnere i USA og Canada. 

Hovedprioriteringene i strategien er:

·  Samarbeid på myndighetsnivå og nettverksarenaer

·   Institusjonelt samarbeid og sterkere kobling mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid

·   Student- og ansattmobilitet

Hovedtiltakene under strategien vil være en ny utlysning under Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika, utlysning av prosjektmidler og etablering av nye møteplasser for styrking av samarbeidet med Canada.

Den nye strategien bygger på erfaringene med strategien som har løpt i perioden 2008-2011.

I løpet av fireårsperioden som denne strategien har virket, har vi blant annet sett en meget positiv utvikling i antallet norske studenter i USA, fra ca. 1 450 til over 2 500.

Kunnskapsdepartementet ser imidlertid fortsatt behov for målrettede tiltak på enkelte områder, blant annet for å øke mobiliteten av studenter på master- og ph.d.-nivå, for å øke mobiliteten av nordamerikanske studenter til Norge, og for å styrke samarbeidet med Canada.

Den nye strategien vil gjelde for perioden 2012-2015. I tillegg til satsingen på 10 millioner kroner per år, har Fulbright Foundation fått en permanent økning på 1 million kroner per år i sin finansiering under gjeldende strategi.