Historisk arkiv

Retningslinjer for revisorattestasjon av årsregnskap for ikke-kommunale barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rundskrivet gir retningslinjer for revisorattestasjon av årsregnskapsskjemaet for ikke-kommunale barnehager.

Alle landets kommuner


Nr.
F-06-11
Vår ref.
201001152
Dato
25.02.2011

 

Retningslinjer for revisorattestasjon av årsregnskap for ikke-kommunale barnehager
 

1 Innledning

Årsregnskapsskjemaet fra de ikke-kommunale barnehagene tjener flere formål for departementet. Skjemaet benyttes i departementets kontroll av bruken av Stortingets bevilgninger til barnehagesektoren. Formålet med innhentingen av opplysningene er også å utarbeide regnskapsstatistikk til bruk i departementets arbeid med rammevilkårene i barnehagesektoren. Skjemaet skal fylles ut av private, fylkeskommunale og statlige barnehager. Opplysninger om kommunale barnehager blir hentet inn via KOSTRA.

2 Hjemmelsgrunnlaget

Årsregnskapsopplysningene samles inn av Kunnskapsdepartementet, med hjemmel i bevilgningsreglementet (av 26. mai 2005) § 10. Regelverk for tildeling av statstilskudd og forbehold om kontroll og innsending av regnskap er gitt i departementets årlige tilskuddsrundskriv. Statistisk sentralbyrå vil, i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 3-2, benytte regnskapsdataene til utarbeidelse av offisiell statistikk. I samsvar med dette stilles det krav om at ikke-kommunale barnehager sender inn oversikt over regnskapsdata. Opplysningene rapporteres via den elektroniske innrapporteringsløsningen BASIL.

3 Forholdet til annen regnskapsplikt

Det er viktig å skille mellom barnehagens regnskapsplikt etter regnskapsloven eller annen særlovgivning for den enkelte driftsform, og departementets krav om innlevering av årsregnskapsskjema. Disse to forholdene må sees separat. Ikke-kommunale barnehager skal fylle ut årsregnskapsskjemaet uavhengig av hvilke regnskapskrav man for øvrig er underlagt. Barnehager som drives som virksomhet uten regnskapsplikt og som i ligningssammenheng benytter standardfradrag fremfor dokumenterte utgifter, fritas ikke fra å levere årsregnskapsskjemaet. Disse barnehagene må sørge for å ha den nødvendige regnskapsoversikt og dokumentasjon som skal til for å oppfylle kravene knyttet til årsregnskapsskjemaet. På tilsvarende vis er det ikke tilstrekkelig for regnskapspliktige barnehager å kun sende inn sitt ordinære regnskap fremfor å benytte departementets skjema.

4 Krav til revisor

Med barnehagens revisor forstås en revisor eller regnskapskyndig person valgt av barnehagenes eier eller eierstyre. Det stilles ikke krav om at personen som attesterer årsregnskapsskjemaet skal ha formell revisorkompetanse som statsautorisert eller registrert revisor. For barnehager som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven eller annen særlovgivning for den enkelte driftsform, innebærer dette at det ikke er behov for å fremskaffe en person med formell revisorkompetanse for den type attestasjon som departementet forlanger. For regnskapspliktige virksomheter er det naturlig at barnehagens ordinære revisor foretar attestasjonen.

Det stilles visse minstekrav til valgt revisors uavhengighet. Valgt revisor skal være en annen enn den som til daglig utfører regnskapsarbeidet (inkl. inn- og utbetalinger). Revisor skal heller ikke være i nært slektsforhold til eier av barnehagen. Det er derimot anledning til å benytte en av de foresatte i barnehagen som revisor.

5 Kontrollhandlinger

Revisor skal attestere papirutskriften av skjemaet som rapporteres elektronisk.
Revisors attestasjon innebærer ikke at det skal foretas noen fullstendig regnskapsrevisjon av barnehagen. Hensikten er imidlertid at revisor med sin kontroll bidrar til å sikre kvaliteten på den informasjonen som gis.

Med sin attestasjon bekrefter barnehagens revisor at det er foretatt kontroll av følgende
punkter:

• At det er samsvar mellom utbetalt statstilskudd og antall barn på barnehagens årsmelding og eventuelt åpningsmelding (F-4197) og endringsmelding (F-4204).
• At oppgitt kommunalt og statlig tilskudd er i samsvar med kommunens opplysninger og faktiske utbetalinger til barnehagen.
• At oppgitt foreldrebetaling virker rimelig (rimelighetskontroll) i forhold til
årsmeldingsskjemaet og eventuelle åpnings- og endringsmeldinger, jf øverste kulepunkt.
• At alle kostnader knyttet til lønnet arbeid, også eiers, er oppført.
• At det er redegjort i merknadsfeltet for hvilke disposisjoner som er foretatt dersom det er et avvik mellom utgifter og inntekter.


Med hilsen

Mette Lund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Camilla Vibe Lindgaard
seniorrådgiver
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-06-11 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-06-11 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.