Forsiden

Historisk arkiv

Forskrift om import av matpoteter fra Egypt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. november 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12 og § 18 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov