Historisk arkiv

Styrket samarbeid mellom barnehagen og barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet lanserte onsdag veilederen ”Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten”.

De fleste barn i Norge går i barnehage. Likevel kommer bare fire prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet fra barnehagene. De fleste meldingene kommer fra foreldrene eller andre i familiene. Blant offentlige instanser kommer de fleste meldingene fra skolene og politiet.

- Barnehagene har opplysningsplikt til barnevernet. Opplysningsplikten går foran taushetsplikten. Barnehagene er dessuten i en unik posisjon. De ser barnet hver dag og fanger fort opp signaler fra barn som ikke har det bra og kanskje utsettes for omsorgssvikt. Vi vet at utsatte barn som får tidlig hjelp fra barnevernet klarer seg bedre, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

- Regjeringen jobber aktivt med å styrke de ansattes kompetanse på dette feltet. Det skjer gjennom en bevisst satsing på etter- og videreutdanning, opplæring av de ansatte i forebyggende arbeid og en styrking av dette fagområdet i førskolelærerutdanningen. Veilederen representerer et viktig løft i arbeidet og understreker at både barnehagen og barneverntjenesten har et felles ansvar for å sikre barn god og tidlig støtte sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Veilederen skal bidra til å heve kompetansen i både barnehagesektoren og barneverntjenesten på dette feltet og øke nysgjerrigheten på mulighetene som ligger i et godt samarbeid. Veilederen tar spesielt for seg følgende tema:

  • Barnehagens plikt til å gi opplysninger ved alvorlig bekymring for et barn
  • Barneverntjenestens plikt til å gi tilbakemelding når barnehagen har meldt bekymring
  • Samarbeid og kommunikasjon mellom barneverntjeneste, barnehage, og foreldre

Veilederen henvender seg først og fremst til ansatte i barnehage og barneverntjeneste, og vil være et redskap for begge parter ved at den tydeliggjør mulighetene og begrensningene i samarbeidet.