Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert veileder til regelverket om offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I forbindelse med at nye bestemmelser om håndhevelse av offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli 2012, har departementet revidert veilederen til regelverket.

I forbindelse med at nye bestemmelser om håndhevelse av offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli 2012, har departementet revidert veilederen til regelverket. 

De nye håndhevelsesreglene inneholder blant annet bestemmelser om begrunnelse, karenstid, suspensjon ved begjæring om midlertidig forføyning og sanksjoner. I henhold til de nye bestemmelsene kan domstolene kjenne en kontrakt uten virkning når det foreligger grove brudd på anskaffelsesregelverket, for eksempel en ulovlig direkte anskaffelse. Ved andre brudd på anskaffelsesregelverket kan kontrakten avkortes. I tillegg eller som alternativ til de to nevnte sanksjonene kan oppdragsgiver ilegges overtredelsesgebyr. I den reviderte veilederen er det redegjort for de nye reglene i følgende kapitler: kapittel 7.4.4, kapittel 9.7, kapittel 11.4, kapittel 16, kapittel 18 og kapittel 19. Øvrige deler av veilederen er ikke oppdatert i forhold til veilederen fra 2006.

De nye håndhevelsesbestemmelsene får anvendelse for kontrakter som er kunngjort etter 1. juli 2012. For kontrakter som ikke kunngjøres får de nye bestemmelsene anvendelse for kontrakter som er inngått etter nevnte dato. For kontrakter som er kunngjort/inngått før denne datoen gjelder de gamle håndhevelsesbestemmelsene. Overgangsreglene er nærmere omtalt i veilederens kapittel 19. For øvrig gjør vi oppmerksom på at de nye bestemmelsene om suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt først trer i kraft 1. november 2012.

I en overgangsperiode vil veilederen fra 2006 ligge på departementets hjemmeside sammen med den nye.

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Til toppen