Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Skjerpede regler for offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Domstolene skal håndtere brudd på anskaffelsesregelverket, og KOFAs rolle rendyrkes som et rådgivende organ. Dette er blant forslagene fra utvalget som i dag overleverte sluttrapporten ”Håndhevelse av offentlige anskaffelser” til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Domstolene skal håndtere brudd på anskaffelsesregelverket, og KOFAs rolle rendyrkes som et rådgivende organ. Dette er blant forslagene fra utvalget som i dag overleverte sluttrapporten ”Håndhevelse av offentlige anskaffelser” til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Det foreslås i tillegg en rekke nye regler som skal medvirke til at brudd på regelverket svir mer for oppdragsgiverne.

De nye reglene skal blant annet gjøre det lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen, å sikre sine rettigheter før offentlige kontrakter blir inngått. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket, særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige innkjøp.

- Departementet vil prioritere oppfølgingen av denne rapporten høyt, sier Rigmor Aasrud. -Vi ser til stadighet at reglene brytes, og at kommuner og statlige virksomheter håndterer sine innkjøp på en uprofesjonell måte. Dette er ikke god samfunnsøkonomi og svekker tilliten til offentlig forvaltning. Jeg vil derfor legge vekt på å få et helhetlig og velfungerende norsk håndhevelsessystem, sier Aasrud.

Blant reglene som foreslås er et fast antall karensdager fra oppdrag tildeles til kontrakt underskrives. Kontrakter som inngås i strid med regelverket vil kunne annulleres. Skulle prosessen ha kommet så langt at en annullering av kontrakten vil ha vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, kan kontrakten avkortes i tillegg til at oppdragsgiver kan ilegges bøter.

KOFA skal fortsatt ha en rådgivende funksjon, men dagens adgang til å ilegge bøter overflyttes til domstolene.

Håndhevelsesutvalget ble oppnevnt i desember 2008 og har hatt i oppgave å utrede og anbefale hvordan et nytt EU-direktiv om håndhevelse av reglene om offentlige anskaffelser bør gjennomføres i norsk rett.

Utvalgets forslag skal nå sendes på høring med høringsfrist 20. august.

NOU 2010: 2 - Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Utvalgsleder Fredrik Sejersted overleverer  sluttrapporten ”Håndhevelse av offentlige anskaffelser” til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Utvalgsleder Fredrik Sejersted overleverer  sluttrapporten ”Håndhevelse av offentlige anskaffelser” til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Foto: AKL, FAD

Til toppen