Historisk arkiv

Skjerpet håndhevelse av offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter.

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser.

- Jeg er glad for at vi nå kan få på plass et regelverk som ytterligere vil medvirke til at offentlige innkjøp vil bli gjennomført på en skikkelig måte, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

En domstol vil kunne annullere kontrakter som inngås i strid med regelverket. Skulle prosessen ha kommet så langt at en annullering av kontrakten vil ha vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, kan kontrakten avkortes i tillegg til at oppdragsgiver kan ilegges bøter.

KOFA skal fortsatt ha en rådgivende funksjon, men dagens adgang til å ilegge bøter flyttes til domstolene.

Lovforslaget gjennomfører EUs direktiv 2007/66/EF (nytt håndhevelsesdirektiv på anskaffelsesområdet) i norsk rett. Forslaget er en oppfølging av utredningen Håndhevelse av offentlige anskaffelser, der et offentlig utvalg kom med sin anbefaling til hvordan EUs nye håndhevelsesdirektiv burde gjennomføres i norsk rett.