Historisk arkiv

Mer effektiv konkurranselov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår en rekke endringer i konkurranseloven som skal gjøre håndhevingen mer effektiv både for konkurransemyndighetene og for foretakene. Forslagene er resultat av en helhetlig revisjon av konkurranseloven av 2004, og bygger på utredningen NOU 2012: 7 Mer effektiv konkurranselov. Lovendringsforslagene gjelder saksbehandlingen.

- Jeg vil endre konkurranseregelverket slik at det blir enklere å bruke for næringslivet. Vi trenger et mer effektivt og målrettet system for kontroll med foretakssammenslutninger. Derfor fremmer vi nå forslag om å heve terskelverdi ved oppkjøp og fusjoner, vi innfører kortere saksbehandlingstid i fusjonskontrollen og vi harmoniserer lovverket med EU slik at det blir færre særnorske regler å forholde seg til, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen vil videreføre lovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling, og reglene om inngrep mot fusjoner og oppkjøp som begrenser konkurransen.

Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2014. Det vil bli utarbeidet reviderte forskrifter før lovens ikrafttredelse.

- Endringene vil ha positive administrative og økonomiske konsekvenser for næringslivet. Dette gjelder spesielt den betydelige hevingen av terskelverdiene for når en fusjon må meldes til Konkurransetilsynet, sier Aasrud.

Regjeringen foreslår:

Sentrale endringer for kontrollen med oppkjøp og fusjoner:

 • Terskelverdiene for når fusjoner må meldes til Konkurransetilsynet foreslås hevet betraktelig. Fusjoner skal meldes til tilsynet når samlet omsetning overstiger 1 milliard kroner, og når minst to av de berørte foretakene hver for seg har en omsetning på minst 100 millioner kroner. Dagens terskelverdier er 50 millioner kroner for samlet omsetning og 20 millioner kroner for individuell omsetning.
 • Oppkjøp der foretakene har omsetning under disse grensene vil ikke være meldepliktige, men Konkurransetilsynet får hjemmel til å pålegge meldeplikt og til å gripe inn dersom fusjonen medfører konkurranseproblemer i strid med konkurranseloven.
 • Det foreslås kortere saksbehandlingstid i fusjonskontrollen. Blant annet vil systemet med både alminnelig og fullstendig melding på to ulike stadier av saksbehandlingen erstattes av en ordning med én melding til Konkurransetilsynet.
 • Reglene for når en fusjon er i strid med konkurranseloven foreslås ikke endret, og dagens praksis videreføres. Dette innebærer at det ikke innføres en såkalt forbrukervelferdsstandard i fusjonskontrollreglene.

Ny ordning for rask avslutning av saker der partene selv foreslår avhjelpende tiltak

 • Konkurransetilsynet får etter forslaget en mulighet til å avslutte saker tidligere, uten en fullstendig saksutredning, der foretakene spiller inn forslag til tiltak som kanbedre konkurransesituasjonen. Tiltakene gjøres så bindende gjennom et vedtak med en kortfattet begrunnelse.

Straff og lempning

 • Krav om mer aktiv bruk av straff mot personer som bryter loven. Regjeringen følger ikke utvalgets forslag om straffrihet for personer der foretaket får lempning.
 • Regjeringen foreslår å oppheve ordningen med strafferettslige bøter for foretak. Slike bøter har aldri blitt ilagt, fordi foretakene sanksjoneres gjennom administrative bøter – overtredelsesgebyr – som uansett er minst like høye som strafferettslige bøter ville ha vært.

Innsyn i saksdokumenter

 • Det foreslås å styrke vernet til konkurransemyndighetenes kilder som tipser om lovbrudd ved å lovfeste taushetsplikt om deres identitet.
 • Overtredelsesgebyr kan settes ned eller bortfalle for foretak som bryter ut av ulovlig samarbeid og avslører egen deltakelse i dette gjennom en såkalt lempningssøknad til Konkurransetilsynet. Det foreslås begrenset innsyn slike lempningssøknader for å effektivisere håndhevingen av konkurranseloven. 

Praksis ved etterforskning av mulige lovbrudd (razziaer)

 • Det foreslås at Konkurransetilsynet som hovedregel skal ta beslag i form av kopier, og ikke originale dokumenter som i dag. Ved beslag av elektronisk materiale skal den kontrollerte få muligheten til å være tilstede når Konkurransetilsynet gjennomgår materialet.

Konsekvenser av lovforslaget:

 • Forslagene bidrar til å gjøre håndhevingen av konkurranseloven mer effektiv, samtidig som foretakenes rettssikkerhet styrkes på flere punkter.
 • Den nye ordningen med avhjelpende tiltak vil også være en effektivisering med mer fleksible konkurransepolitiske løsninger enn dagens ordning. 
 • Flere av forslagene til endringer på fusjonsområdet innebærer en harmonisering med EU/EØS-retten, som i seg selv en forenkling. Dette har bl.a. betydning for foretakene som opererer over landegrensene.

Endringer i konkurranseloven (Prop. 75 L (2012–2013))