Historisk arkiv

Opplæringskontor skal gi flere statlige lærlingplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har som mål å øke antallet læreplasser i staten med 20 prosent innen utgangen av 2015. Et nyopprettet opplæringssenter "OK stat" skal bidra til at staten tilbyr flere læreplasser.

Supes Santhiralingam var lærling i Statsbygg og fikk jobb samme sted da han var ferdig.

Regjeringen har som mål å øke antallet læreplasser i staten med 20 prosent innen utgangen av 2015. Et nyopprettet opplæringssenter OK stat skal bidra til at staten tilbyr flere læreplasser.

- Jeg er glad vi nå har fått opplæringskontoret på plass. Vi trenger flere læreplasser for å hindre frafall fra videregående skole, og staten trenger å sikre fremtidig arbeidskraft. Opplæringskontoret skal bidra til å øke antallet lærlinger i staten med 20 prosent innen utgangen av 2015, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. 

OK stat vil få en viktig rolle i oppfølging av lærling og lærebedrift. Kontoret vil ha ansvaret for lærlingers inngåelse av lærekontrakt og sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen. Opplæringskontoret skal også melde lærlingen opp til fagprøve og gjennomføre lærlingsamtale.

- Jeg synes det er spennende å få mulighet til å bygge opp noe helt nytt. Det er stor oppmerksomhet knyttet til det å skaffe nok læreplasser, og jeg ser et stort potensial for å ta inn flere lærlinger i statlige virksomheter, sier den nylig tiltrådte lederen for kontoret, Tor-Åge Brekkvassmo.

Arbeidet til opplæringskontoret retter seg i første omgang inn mot statlige virksomheter i Oslo og Akershus. Dette innebærer departementene, direktoratene og enkelte større statlige virksomheter. Forsvaret og samferdselssektoren har egne velfungerende opplæringskontor og innlemmes ikke i det nye opplæringskontoret.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet står bak opprettelsen av kontoret. Tiltaket er i første omgang et pilotprosjekt med varighet ut 2015.