Historisk arkiv

Regjeringen innfører egen miljøpolitikk for statlige innkjøp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Regelverket for offentlige anskaffelser legger til rette for å stille ulike former for miljøkrav og gjennomføre gode miljøtiltak. Det er viktig at offentlige innkjøpere benytter seg av disse mulighetene for å bidra til at miljøbelastningene knyttet til offentlige innkjøp blir minimale, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Regjeringen innfører nå en egen miljøpolitikk for statlige innkjøp. Klima- og energitiltak blir prioritert. Statlige virksomheter med aktiviteter  som kan få betydelige miljøkonsekvenser blir også bedt om å organisere virksomheten slik at man legger systematisk og bevisst vekt på miljøhensyn.  Dette går fram av regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar som er utarbeidet av Miljøverndepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Det er et mål at miljøbelastningen knyttet til offentlige anskaffelser minimeres. I arbeidet med miljøhensyn vil tiltak knyttet til klima og energi, helse- og miljøfarlige kjemikalier og biologisk mangfold prioriteres. Avfallsforebygging og effektiv ressursutnyttelse er en del av dette.

Hvert år kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 275 milliarder kroner. Staten alene kjøper for rundt 100 milliarder kroner.

- Vi vil gi konkrete krav og føringer til statlige anskaffelser innen blant annet bygg- og eiendomsforvaltning, transport og biler, IKT-utstyr, mat, tekstiler og andre sentrale produktgrupper med potensiale for miljøgevinster, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

- Staten er en stor forbruker og innkjøper av varer og tjenester, og vi skal bruke vår forbrukermakt til å fremme de miljøvennlige løsningene på markedet. Staten bør gå foran, men vi vil samtidig legge til rette for at kommunene følger opp. Jeg oppfordrer derfor kommunene til å stille tilsvarende krav. Jeg vil legge til rette for dette gjennom kompetansetiltak og samarbeid med Kommunenes sentralforbund, sier miljøvernministeren.