Historisk arkiv

Vil forenkle konkurranseloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen vedtok i statsråd fredag å foreslå en endring av saksbehandlingen etter konkurranseloven § 21. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å effektivisere og forenkle klagebehandlingen i saker om foretakssammenslutninger.

Forslaget innebærer at et vedtak av Kongen i statsråd om å tillate en foretakssammenslutning i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning, ikke trenger å vente på departementets klagebehandling, slik ordningen er i dag. Dersom det likevel er ønskelig, åpner forslaget for å avvente utfallet av klagebehandlingen i departementet før en slik tillatelse gis. Dette kan for eksempel være aktuelt i saker der Konkurransetilsynets vedtak reiser vanskelige konkurransefaglige spørsmål.

Ot.prp. nr. 35 (2007-2008)
Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)