Historisk arkiv

Staten anker dom om tomtefeste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Staten anker Oslo tingretts dom som konkluderer med at det er i strid med grunnloven å la tomtefesteinstruksen omfatte Opplysningsvesenets fond (OVF). Boligeiere som fester tomt av OVF vil fortsette kunne å løse inn sine tomter inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom i saken.

Staten anker Oslo tingretts dom som konkluderer med at det er i strid med grunnloven å la tomtefesteinstruksen omfatte Opplysningsvesenets fond (OVF). Instruksen, som innebærer at festere av statlige boligeiendommer kan få løse inn sine tomter til en lavere pris enn markedsverdien, vil ikke bli endret mens saken blir behandlet i domstolene.

- Stortinget har tidligere behandlet denne saken og kommet til at instruksen ikke har vært grunnlovsstridig. Da kan regjeringen vanskelig la en tingrettsdom med motsatt konklusjon bli stående uten å prøve saken for høyere rettsinstanser, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.