Historisk arkiv

Norsk bidrag til Afghanistan i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Den norske innsatsen i Afghanistan vil neste år dreie ytterligere i retning av opplæring, trening og veiledning av afghanske styrker.

Forsvarsminister Grete Faremo og Anne Rydning. - Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvaret
Forsvarsminister Grete Faremo og kontingentsjef Anne Rydning. - Foto: Forsvarsdepartementet.

Den norske styrken vil blant annet mentorere den afghanske hæren på brigade- og korpsnivå.
- Vi styrker ytterligere vårt instruktørbidrag til ulike treningsinstitusjoner for den afghanske hæren med et lite antall offiserer og viderefører dagens bidrag til ingeniørskolen og sambandsskolen, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Regjeringen tar sikte på å videreføre den norske, militære innsatsen i Afghanistan i 2012 på omtrent samme nivå som i dag.
- Vi vil også neste år prioritere det norskledede stabiliseringslaget i Faryab, PRT Meymaneh. Vår ambisjon om å overlate ansvaret til afghanske myndigheter i henhold til opplegget i transisjonsprosessen, og dermed på sikt kunne avvikle PRTet, ligger fast, sier Faremo.

Forsvarsminister Grete Faremo får se ambulanse brukt av de norske styrkene i Meymaneh. - Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvaret
Forsvarsminister Grete Faremo får se ambulanse brukt av de norske styrkene i Meymaneh. - Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvaret.

Bytter oppgaver med Latvia
Innsatsen i Afghanistan har vært svært krevende for Forsvaret gjennom flere år.
- Den store belastningen på enkelte kapasiteter i Hæren de siste årene kan ikke fortsette, sier Faremo. 

Latvia vil stille en manøverenhet i tre kontingenter fra sommeren 2011. I en overgangsperiode til høsten vil norske og latviske styrker løse begge typer oppgaver. Fra 2012 overtar Norge ansvaret for styrkebeskyttelsen.  Dette oppgavebyttet vil avlaste våre styrker. Det nye bidraget kan rekrutteres fra en større del av Forsvaret, og vil dermed bidra til å fordele belastningen bedre.

- De norske soldatene vil fortsatt utføre viktige oppgaver i felt, for eksempel militær eskorte. Den norske styrken vil også være mentorer for afghanske offiserer, og følge dem, understreker Faremo.

Sender transportfly
Regjeringen planlegger også å sette inn et militært transportfly (C-130 J Hercules) i Afghanistan fra høsten 2012. - Det vil bidra til sikrere transport av personell og materiell, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Transportflyet vil støtte hele ISAF-operasjonen i Afghanistan.
- Samtidig vil vi ha nok flytimer til å dekke de norske transportbehovene, sier forsvarsministeren.

Det norske bidraget
Det norske bidraget vil alt i alt bestå av et norskledet stabiliseringslag (PRT) i Meymaneh, mentorering av den afghanske hæren på brigade- og korpsnivå, militær politi¬mentorering (P-OMLT), instruktørbidrag til den afghanske hærens utdanningsinstitusjoner, stabs¬offiserer, støttekapasiteter inkludert helikopter, samt nasjonal kontingentledelse. Fra 2. halvår kommer også et C-130J transportfly.