Historisk arkiv

Svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Forsvarets spesialstyrker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sendte i dag svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på henvendelsen datert 4. juni fra Stortinget. Her kan du lese brevet som er sendt Stortinget.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sendte i dag svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på henvendelsen datert 4. juni fra Stortinget.

Her er svarene som er sendt Stortinget:

1.      Når ble statsråden informert om påstanden om at personell tilknyttet MJK var blitt truet i forbindelse med sammenslåingsprosessene?

Fredag 15. februar mottok jeg en e-post fra Marinejegerkommandoens tillitsvalgte. Den var ventet. Vi hadde hatt et møte en uke tidligere, hvor de uttrykte bekymring for spesialstyrkestudiens prosess og retning. Jeg leste og besvarte e-posten sent samme kveld fra min mobiltelefon for å kvittere på at den var mottatt (jf. vedlegg 2). Jeg leste det slik at vedleggene var en oppsummering av vårt møte, som gjentok argumentene om bekymring for prosessen, og leste dem derfor ikke grundig nok. Jeg kjente derfor ikke til at ett av vedleggene inneholdt et avsnitt med varsel om påståtte trusler før media kontaktet departementet tre måneder senere, og ba meg kommentere dem.

2.      Når ble henvendelsen det er vist til i innslaget hvor statsråden informeres om slike tilstander i Forsvaret mottatt av statsråden?

Som nevnt over mottok jeg fredag 15. februar e-posten fra Marinejegerkommandoens tillitsvalgte. Departementet mottok henvendelsen fra TV2 15. mai.

3.      Når ble henvendelsen journalført?

E-posten ble journalført i departementet 30. mai i år. I e-posten ble det spesielt bedt om at den ble behandlet fortrolig. Før e-posten ble journalført, ønsket departementet derfor å kontakte utstederne av e-posten for å gjøre oppmerksom på at denne ville bli journalført, og dermed også kjent.

4.      Er journalføringen og oppfølgingen etter statsrådens mening i tråd med regelverket? Hvis ikke hva er begrunnelsen for avviket?

Arkivverdig post til meg skal journalføres i henhold til arkivforskriften og saksbe-handles i departementet. Dette gjelder all arkivverdig post, både elektronisk og på papir. Den aktuelle e-posten fra Marinejegerkommandoens tillitsvalgte skulle ha vært journalført. Dette ble dessverre ikke gjort, og var en feil. Jeg har offentlig beklaget forholdet. Dette er mitt ansvar som statsråd. Departementet har derfor igangsatt en gjennomgang av rutinene for å sikre at dette ikke skjer igjen. Forsvarsdepartementet mottar i hovedsak e-post via postmottak@fd.dep.no. Den aktuelle e-posten ble sendt direkte til statsråden.

5.      Hvilke tiltak iverksatte statsråden da brevet ble mottatt, hvordan og når ble tiltakene igangsatt?

Det første jeg gjorde da jeg leste vedleggene 16. mai i år var å be departementsråden undersøke påstandene om trusler, og følge opp saken. På grunn av alvoret i påstandene, tok departementsråden saken videre til Forsvarsdepartements varslingskanal 21. mai i år for nærmere behandling. Etter at varslingskanalen hadde foretatt en forundersøkelse i saken, ble det besluttet å behandle den som en ordinær varslingssak i departementet.

6.      Hvordan har statsråden i ettertid forsikret seg om at beslutningsgrunnlaget for endret struktur i Forsvarets spesialstyrker er riktig når det kan tyde på at involverte er blitt alvorlig truet til å ikke dele sin oppfatning underveis i prosessen?

Behovet for videreutvikling av Forsvaret spesialstyrker er omtalt i de to siste langtids-planene St.prp. 48 (2007-2008) og Prop. 73 S (2011-2012). I Prop. 1 S (2012-2013) ble Stortinget informert om at «Forsvarsdepartementet har gitt forsvarssjefen (FSJ) i oppdrag å vurdere fremtidig beredskap og tiltak i spesialstyrkene for å sikre best mulig operativ effekt av disse».

Det vises også til innstillingen fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, Innst. 207 S (2011–2012), hvor komitéen bl.a. ber regjeringen vurdere hvilke kapasiteter Marinejegerkommandoen kan bidra med som strategisk ressurs ved nasjonal krisehåndtering på lignende måte som Forsvarets spesialkommandos rolle er i dag.

Fagmilitær prosess

Forsvarssjefens SOF-studie 2013, som ble overlevert Forsvarsdepartementet 1. februar 2013, ble utarbeidet med bred involvering fra forsvarsgrenene, fellesavdelinger og de taktiske avdelingene, Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando og Marinejegerkommandoen. Det ble i denne sammenhengen lagt betydelig vekt på å gjennomføre hyppige oppdateringer av de involverte aktørene om innholdet og fremdriften i studien. De to siste månedene før studien ble levert var det i praksis ukentlige møter. Hensikten med møtene var å drøfte og innhente synspunkter på innretning av og alternative løsninger i studien. På disse møtene deltok (fysisk eller på videokonferanse) sjefene for Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando og Marinejegerkommandoen, representanter for Forsvarsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter, Hærstaben, Sjøforsvarsstaben og Luftforsvarsstaben, samt tjeneste-mannsorganisasjonene og representant fra verneorganisasjonen i Forsvaret. I tillegg var de berørte avdelingene, tjenestemannsorganisasjonene og verneorganisasjonen i Forsvaret representert i det løpende arbeidet i arbeidsgruppene.

I tillegg til den brede involveringen som det er redegjort for over, ble alternative løsninger knyttet til videre utvikling og innretning av Forsvarets spesialstyrker også ved flere anledninger drøftet og forankret i forsvarssjefens ledergruppe, før SOF-studien ble overlevert til Forsvarsdepartementet. I sum bidro ovennevnte prosesser til å belyse styrker og svakheter ved ulike handlingsalternativer, og til en bred forankring av det fagmilitære rådet.

I henhold til Hovedavtalen ble både mandatet for SOF-studien og forsvarssjefens anbefalinger knyttet til studien drøftet med arbeidstakerorganisasjonene. Referatet fra drøftingen av forsvarssjefens anbefalinger ble overlevert departementet sammen med SOF-studien 1. februar 2013. Av referatet fremgår det at arbeidstakerorganisasjonene på sentralt nivå var positive til den prosess og medvirkning som har vært i SOF-studien.

Departemental prosess

Forsvarssjefens anbefaling om den videre utviklingen av spesialstyrkene av 1. februar 2013, med senere justeringer i notat av 8. februar 2013, utgjorde hovedgrunnlaget for regjeringens vurdering av aktuelle tiltak knyttet til utvikling av spesialstyrkene. Som del av den politiske beslutningsprosessen har forsvarssjefens anbefalinger i perioden primo februar – ultimo april vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering gjennom et samarbeid mellom departementets ulike fagavdelinger. Jeg var også kjent med, blant annet gjennom oppslag i media, hvor det kom frem at de tillitsvalgte i Marinejegerkommandoen ikke var tilfreds med forsvarssjefens fagmilitære prosess, og at de var bekymret for at de faglige innspillene ikke ble tilstrekkelig ivaretatt. For å sikre en bred og inkluderende prosess, der ulike synspunkter kunne legges frem, la departementet derfor opp til en saksbehandling som omfattet en rekke møter, besøk, reiser, samtaler mv. med de aktuelle aktørene.

Jeg gjennomførte besøk til Marinejegerkommandoen 8. februar (Haakonsvern), og 27. februar (Ramsund) og 21. mars (Haakonsvern). Tilsvarende besøk ble gjennomført til Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando 28. februar. Ved disse besøkene ble det gjennomført samtaler med avdelingsledelsen og de tillitsvalgte om de foreliggende fagmilitære tilrådningene om den videre utviklingen av spesialstyrkene. Spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben ble besøkt 5. mars og 5. april. På møtet 5. mars var både avdelingsledelsen og de tillitsvalgte i Spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben tilstede. 5. april ble det holdt et møte i departementet med ledelsen for Spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, sjef Forsvarets spesialkommando og sjef Marinejegerkommandoen. Jeg gjennomførte også møte med de tillitsvalgte for spesialstyrkene i Forsvarsdepartementet 22. april 2013.

I tillegg til møter med avdelingene og de tillitsvalgte, hadde jeg et møte med representanter fra Sjømilitære Samfund i Bergen 16. februar, hvor de orienterte om deres syn på omorganiseringen av Marinejegerkommandoen. Dette møtet ble fulgt opp av et brev til departementet 1. mars, som ble besvart 14.mars.

Det ble 17. april avholdt et møte mellom sjef for Forsvarsdepartementets sikkerhetspolitiske avdeling, sjef for departementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging og to representanter for Veteranforeningen for Marinejeger-kommandoen. Her ble det redegjort for veteranforeningens syn på organiseringen og selve prosessen knyttet til SOF-studien. Samme dag ble det avholdt et møte mellom Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen og statssekretæren med samme tema.

Forsvarssjefens fagmilitære anbefaling, omfattende og grundig vurdering av de fag-militære anbefalingene i Forsvarsdepartementet og besøk til berørte avdelinger, herunder dialog med tjenestemannsorganisasjonene, har samlet utgjort grunnlaget for regjeringens anbefalinger i Prop. 136 S (2012-2013) om den videre utviklingen av Forsvarets spesialstyrker.

Det ble avholdt åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité 7. mai 2013 om grunnlaget for regjeringens anbefalinger i Prop. 136 S (2012-2013). Jeg vil også vise til at bakgrunnen for forslaget er grundig redegjort for i brev av 22. mai og 4. juni 2013 til utenriks- og forsvarskomitéen med svar på 25 spørsmål knyttet til den videre utviklingen av spesialstyrkene.

Jeg vil i denne sammenhengen videre vise til at forsvarssjefens «Mulighetsstudie om videreutvikling av Forsvares spesialstyrker« av 1. oktober 2012 og «Forsvarsjefens anbefaling om den videre utviklingen av spesialstyrker» av 1. februar 2013, med en senere justering i notat av 8. februar 2013, etter forespørsel er oversendt utenriks- og forsvarskomitéen ved mitt brev av 16. mai 2013.

7.      Har statsråden mottatt flere henvendelser underveis i prosessen som ikke er journalført? I tilfellet når, om hva og hvilken oppfølging er henvendelsene gitt?

På bakgrunn av henvendelsen fra media vedrørende den konkrete e-posten fra de tillitsvalgte i Marinejegerkommandoen, har departementet foretatt en gjennom­gang av e-poster mottatt i denne saken. Komiteen gjøres oppmerksom på at departementet har mottatt flere telefoner, synspunkter og andre henvendelser, samt avholdt møter knyttet til den aktuelle saken. Departementet har mottatt ni e-poster knyttet til denne saken, som ikke ble journalført. Disse e-postene er nå journalført, uavhengig av om de er arkivverdige eller ikke. E-postene følges opp av departementet. Departementet vil ytterligere kvalitetssikre gjennomgangen for å sikre at all arkivverdig post i saken er journalført iht. regelverket.

De aktuelle e-postene er håndtert og behandlet som følger:

En e-post fra tillitsvalgt i Marinejegerkommandoen, sendt 13. februar i år (vedlegg 1), er en oversendelse av kommentarene fra Sjøforsvarets tillitsvalgte til Delstudie 1-2-3-4 til SOF-studien. Disse kommentarene mottok arbeidsgruppen 19. desember i fjor, via tjenestemannsorganisasjonene sentralt. Etter avtale med organisasjonene ble det raskt innkalt til informasjonsmøte iht. Hovedavtalen. Møtet ble avholdt 10. januar 2013, der arbeidsgruppen orienterte om sitt arbeid og kommenterte innspillene fra tillitsvalgte i Marinejegerkommandoen og andre innspill. Innspillet ble videre saksbehandlet i prosessen som ledet frem til regjeringens anbefalinger i Prop. 136 S (2012–2013) om den videre utviklingen av Forsvarets spesialstyrker.

E-posten fra de tillitsvalgte i Marinejegerkommandoen, datert 15. februar i år (vedlegg 2), er nærmere omtalt under svaret på spørsmål 1, og var en oppfølging av møtet 8. februar på Haakonsvern.

En e-post fra en representant for Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen, datert 10. april (vedlegg 3), gjelder bekymring knyttet til forsvarssjefens forslag om omorganisering av spesialstyrkene. Jeg viser her til møtene i Forsvarsdepartementet 17. april mellom Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen og representanter fra departementet og statssekretæren, jf. svar på spørsmål 6.

To e-poster fra tillitsvalgt i Marinejegerkommandoen, fra hhv. 16. og 17. april i år (vedlegg 4 og 5), omhandler bekymring knyttet til en «demo» som skulle gjennomføres av Marinejeger-kommandoen og Forsvarets spesial­kommando. I e-post av 17. april ga jeg et foreløpig svar, hvor jeg orienterte om at jeg var ute på reise. Den omtalte «demoen» ble ikke gjennomført.

En e-post fra kontreadmiral Jan Jæger, datert 18. april (vedlegg 6), omhandler bekymringer knyttet til forsvarssjefens forslag til omorganisering av spesialstyrkene. E-posten viser til to tidligere avholdte møter (møte 16. februar med representanter for Sjømilitære Samfund, som omtalt under spørsmål 6, og Veteranforeningen for Marinejegerkommandoens møte 17. april i Forsvarsdepartement). Denne e-posten foranlediger ingen ytterligere oppfølging fra departementets side.  

En e-post fra Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen, datert 18. april (vedlegg 7), gjelder oppfølging av to møter med Forsvarsdepartementet, samt et vedlagt dokument vedrørende omorganisering av de norske spesialstyrkene. Se svar på spørsmål 6, hvor det vises til møtene 17. april i departementet.  

En e-post fra tillitsvalgt i Marinejegerkommandoen, datert 29. april i år (vedlegg 8), omhandler utlysning av en stilling i spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. E-posten ble besvart av meg samme dag, hvor jeg meddelte at tillitsvalgtes synspunkter ville bli tatt med videre.  

En e-post fra konsulent Jacob Børresen, datert 10. mai (vedlegg 9), omhandler kommentarer til den åpne høringen 7. mai i år. Denne e-posten foranlediger ikke noen ytterligere oppfølging fra departementets side.

I tillegg har departementet mottatt tre e-poster, som ble journalført umiddelbart etter at de ble mottatt:

En e-post fra Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen, datert 3. juni (vedlegg 10), omhandler nye opplysninger som har fremkommet i media i forbindelse med SOF-studien.

En e-post fra Ulf Kristian Rognstad, mottatt 3. juni (vedlegg 11), gjelder håndteringen av varslingsbrevet fra tillitsvalgte i Marinejegerkommandoen.

En e-post fra kontreadmiral Jan Jæger, datert 4. juni (vedlegg 12), gjelder råd og tilbud om støtte i saken om spesialstyrkene.   

Samtlige av de nevnte e-postene over følger vedlagt.

 Grunnlagsmateriale: