Historisk arkiv

Kultur å forsvare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil synliggjøre og styrke kulturvirksomheten i Forsvaret og legger derfor i dag frem Stortingsmelding nr. 33 (2008-2009), ”Kultur å forsvare” - om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020.

Regjeringen vil synliggjøre og styrke kulturvirksomheten i Forsvaret. Den er en viktig del av det norske kulturlivet. Regjeringen legger derfor i dag frem Stortingsmelding nr. 33 (2008-2009), ”Kultur å forsvare” - om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020.

Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS.
Regjeringen satser på kulturen i Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter.

Dette er første gang Forsvarets kulturvirksomhet i sin helhet samles mellom to permer. I meldingen legger regjeringen opp til tiltak som innebærer en styrkning av de nasjonale festningsverkene, forsvarsmuseene og Forsvarets musikk. Det betyr at aktiviteten og mulighetene i disse institusjonene vil øke i årene fremover. Disse områdene er sentrale arenaer internt i Forsvaret og de mest synlige kulturinstitusjonene utad i samfunnet. Regjeringen vil også fullføre kartleggingen og registreringen av de forsvarsrelaterte minnesmerkene og sørge for at disse gjøres mer tilgjengelige for allmennheten.

- Det er et mål at forsvarskulturen skal blir mer synlig både innad i Forsvaret og overfor samfunnet for øvrig. Jeg tror få er klar over hvor omfattende den kulturelle virksomheten i Forsvaret faktisk er, hva den tilbyr og ikke minst hva den betyr for samfunnet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Som kulturminister er jeg opptatt av at det mangfoldet av kulturarbeid som foregår i andre samfunnssektorer blir sett og anerkjent. Kulturen i Forsvaret er og blir en viktig del av det norske kulturlivet, og det vil regjeringen satse videre på fremover, sier Trond Giske.

Kulturvirksomheten betydelig styrket de senere år
Meldingen gir en helhetlig gjennomgang av den virksomheten som pågår innenfor de nasjonale festningsverkene, forsvarsmuseene og Forsvarets musikk. Regjeringen har allerede styrket kulturvirksomheten i Forsvaret på en rekke områder. Bevilgningene til Forsvarets musikk er styrket med 20 % i denne stortingsperioden, og det er bevilget betydelige midler til ekstraordinært vedlikehold av de nasjonale festningsverkene både i de siste to års budsjetter, og i regjeringens tiltakspakke for sysselsetting. I meldingen tas utviklingen ett skritt videre, idet regjeringen legger opp til flere tiltak som vil styrke kulturen i Forsvaret ytterligere i tiden fremover.

Ny aktivitet ved festningsverkene
Stortingsmeldingen tar utgangspunkt i de 14 nasjonale festningsverkene.

Festningene er noen av våre flotteste historiske byggverk. De forteller om 800 års historie. De er fine rekreasjonsområder og unike rammer for en lang rekke kulturarrangementer, kunstnere og lokale næringsdrivende.  - Vi legger opp til at disse kulturminnene og områdene rundt i enda større grad skal tilrettelegges og tilpasses for økt og ny aktivitet. I tillegg vil vi styrke den mangfoldige aktiviteten som allerede er på festningene, sier Strøm-Erichsen.

Det er i dag et omfattende utbedrings- og rehabiliteringsbehov på festningene, etter mange år med mangelfullt vedlikehold. Regjeringen legger derfor opp til at kritiske tiltak skal gjennomføres så snart som mulig og at festningsverkene skal ha en tilfredsstillende vedlikeholdsstandard innen 2020.
- Regjeringen vil utbedre festningsverkene våre. Når vi vektlegger vedlikehold så sterkt, er det fordi det er en grunnleggende forutsetning for å kunne ta festningene i bruk, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det satses særlig på økt historie- og kulturformidling på festningene, og det legges opp til å videreutvikle samarbeidet med kommuner og sivile aktører om en helhetlig utvikling.

Foto: Forsvarsdepartementet
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kulturminister Trond Giske presenterte stortingsmeldingen sammen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter. 

Videreutvikle og modernisere museene
Regjeringen legger opp til å satse videre på de syv forsvarsmuseene som i dag utgjør Forsvarsmuseet. Disse syv museene formidler historien om både Forsvaret og nasjonens utvikling i krig og fred.

I dagens moderne samfunn er det behov for å videreutvikle og modernisere formidlings- og publikumsaktiviteten ved Forsvarets museer. I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 legges det opp til en modernisering av basisutstillingene på enkelte av museene. I tillegg vil vi legge til rette for temporære og mer tidsaktuelle utstillinger for eksempel om aktuelle konfliktområder. Det vil fortsatt arbeides med å øke digitaliseringen innenfor museene, og i enda større grad å gjøre museumssamlingene tilgjengelige for allmennheten.
- Det å få mange verdifulle kulturressurser tilgjengelig på nettet vil gjøre det langt lettere å få et inntrykk av hva slags ”skatter” som finnes, samtidig er det en alternativ måte å nå publikum på, sier kulturminister Trond Giske.

Det legges dessuten vekt på å øke samarbeidet med sivile aktører, spesielt museer, om formidling, forskning og forvaltning.

En fortsatt satsning på forsvarsmusikken
- Forsvarets musikk har betydning langt utover Forsvarets egne rekker. Den er ikke minst viktig for det allsidige musikklivet rundt i landet vårt. Korpsene arrangerer og deltar årlig på et stort antall konserter i inn- og utland, og representerer den viktigste arbeidsplassen for blåsemusikere i Norge, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det legges opp til å videreutvikle satsningene innenfor publikumsrettede aktiviteter. Korpsene når i dag ut til et stort publikum, men har et enda større potensial for synliggjøring. Den administrative kapasiteten knyttet til det enkelte korps lokalt vil blir forbedret og det foreslås også en moderat opptrapping av besetningen til særlig de minste korpsene, fra 2011-til 2013. Hensikten er å bidra til økt fleksibilitet for korpsene og dermed også økt synlighet.

 - Når vi nå legger opp til å styrke den administrative støtten til korpsene lokalt, og på sikt også vil øke antall musikere i de minste korpsene, fortsetter regjeringen vår betydelige satsning på Forsvarsmusikken, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kartlegge og registrere omfanget av krigsminnesmerker
Over hele landet er det reist en rekke minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser og forsvarsrelatert aktivitet opp gjennom historien. Det er allerede igangsatt et arbeid med å kartlegge og registrere omfanget av forsvarsrelaterte minnesmerker. Regjeringen vil prioritere å sluttføre dette arbeidet, og gjøre informasjonen tilgjengelig for allmennheten.

Kartleggingen omfatter både militære minnesmerker og sivile krigsminnesmerker i alle kommuner i landet, og favner alt fra landingssteder for flydropp til større monumenter og bautaer.
- Krigsminnesmerker er en sentral del av vår historie, og det er vårt felles ansvar å ta vare på og videreføre denne kulturarven.

Priv til red:
Bilder fra arrangementet vil gjøres tilgjengelig for pressen på Forsvarets billedarkiv på mil.no fra ca. kl. 14.00. Ta kontakt med Forsvarets mediesenter på 23 09 34 26 ved ev spørsmål knyttet til bilder.


Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter
Forsvarets stabsmusikk spilte kulturmeldingen inn. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS.