Historisk arkiv

Norges sterke militære engasjement i Afghanistan videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

ISAF-operasjonen i Afghanistan vil også i 2011 være Norges viktigste internasjonale militære engasjement. Budsjettet for operasjoner i utlandet foreslås derfor styrket med 77 millioner kroner. Det totale budsjettet for utenlandsoperasjoner (kap. 1792) blir dermed på 1 187 millioner kroner.

- Vi prioriterer vårt sterke militære engasjement i Afghanistan, og viderefører et styrkebidrag på om lag 500 personer. De afghanske sikkerhetsstyrkene skal bygges opp slik at de selv kan ta ansvaret for sikkerheten i Afghanistan, og vi justerer derfor styrkebidraget noe for å kunne bidra enda sterkere til trening og opplæring av den afghanske hæren, sier forsvarsminister Grete Faremo om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011.

Afghansk ansvar for egen sikkerhet
En sentral del av strategien til ISAF og de afghanske myndighetene er å gjøre Afghanistan i stand til å sikre egen sikkerhet og utvikling. Den internasjonale innsatsen vil innta en mer støttende rolle i takt med at afghanerne selv tar ledelsen.

Tempoet i den videre overføringen av sikkerhetsansvaret til afghanerne avhenger av de afghanske sikkerhetsstyrkenes evne til å gjennomføre selvstendige operasjoner.

- Vi fortsetter derfor dreiningen av bidraget i retning av ytterligere kapasitetsbygging av afghanske sikkerhetsstyrker. I tillegg bevilger vi 65 millioner kroner til et støttefond for den afghanske hæren, sier Faremo.

Regjeringen foreslår å tilføre Hæren ca. 140 millioner kroner for å finansiere den oppdragsspesifikke treningen som avdelingene går gjennom før utreise til Afghanistan. Konkret medfører dette at enkelte personellkategorier vil få en bedre og lengre treningstid før utreise.

- Sikkerhetssituasjonen for soldatene i Afghanistan er utfordrende, og dette budsjettet gjør at kvaliteten på vårt militære bidrag fortsatt er meget høy, og at vi på denne måten er en viktig bidragsyter til ISAF-operasjonen, sier Faremo.

Den medisinske helikopterevakueringen i Afghanistan er avgjørende for sikkerheten til norske, afghanske og allierte styrker i dette området, og vil bli videreført i 2011.

Tjener egen sikkerhet
Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet er et sentralt element i Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk.

- Deltakelsen viser vår vilje til å ta medansvar for å sikre stabilitet og sikkerhet i konfliktrammede områder. Det tjener også vår egen sikkerhet ved å hindre at konflikter sprer seg og utvikler seg til trusler i våre nærområder. Deltakelsen bidrar dessuten til at vi opprettholder et godt samarbeid med FN, sentrale NATO-allierte og andre nærstående land, og styrker dermed viktige internasjonale institusjoner, sier Faremo.

Norge viderefører deltakelsen i FN-operasjonen i Sudan (UNMIS), og vurderer muligheten for å stille ytterligere styrkebidrag til FN-ledede operasjoner. Norge skal også delta i den svenskledede Nordic Battle Group i første halvår 2011. Dette er en del av EUs innsatsstyrker for militær krisehåndtering. Bidraget vil være på rundt 150 soldater, hovedsakelig knyttet til ulike støttefunksjoner. Som del av det internasjonale samfunnet sin kamp mot piratvirksomhet bidrar ulike land til antipiratoperasjonen rundt Afrikas Horn. Situasjonen følges nøye, og vi kan ikke utelukke at Norge i fremtiden kan bli bedt om å bidra til antipiratoperasjonen.