Historisk arkiv

Blir verneplikt for begge kjønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag, 100 år etter at kvinner fikk stemmerett, vedtok Stortinget å innføre militær verneplikt også for kvinner. – Dette er en historisk dag for likestillingen og for Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Norge blir dermed det eneste landet i Europa som aktivt praktiserer verneplikt for begge kjønn.

- Dette er viktig av to årsaker. En verneplikt kun for menn er i utakt med samfunnet. Et lands borgere skal ha de samme rettigheter og plikter, uavhengig av kjønn. For det andre trenger Forsvaret å rekruttere de beste, og vi trenger et mangfold.  Da kan vi ikke utelate den ene halvdelen av befolkningen, sier forsvarsministeren.

Ikke alle kvinner må inn i Forsvaret
Dette betyr imidlertid ikke at alle kvinner skal inn til førstegangstjeneste. Forsvaret har hvert år behov for 8-10.000 vernepliktige soldater av et årskull på til sammen 60.000. Det er i dag er flere tjenestedyktige vernepliktige enn det Forsvaret har behov for.

- Vi innfører ikke verneplikt for begge kjønn fordi vi trenger flere soldater, men fordi vi trenger de beste. Et forsvar er ikke moderne bare fordi vi har høyteknologisk utstyr. Vi må også ha en moderne organisasjon. Vi trenger et mangfold med forskjellige mennesker, kompetanse og perspektiver, sier forsvarsministeren.

Håper på økt kvinneandel
Forsvaret har en ambisjon om en kvinneandel på 20 prosent innen 2020. I dag er andelen ni prosent. En rekke tiltak har vært iverksatt for å bedre kjønnsbalansen og dermed øke Forsvarets mangfold og kompetanse. Frivillig sesjon for kvinner ble innført i 2007, og sesjonsplikt for alle fra 2010. Dette har likevel bare gitt en svak økning i antall kvinner som avtjener førstegangstjenesten. 

- I dag blir kvinner som søker seg til Forsvaret spurt hvorfor de gjør det. Med en verneplikt for både kvinner og menn, er det mitt håp at det i fremtiden vil være mer oppsiktsvekkende dersom man som ung kvinne ikke ønsker å avtjene militærtjeneste, sier Strøm-Erichsen.

Gjelder fra 2015
Før verneplikt for begge kjønn kan innføres, må den forankres i lov. Regjeringen tar sikte på å ha et lovutkast klart for høring i løpet av 2013, og å legge frem en lovproposisjon våren 2014. Målsettingen er at lovendringen trer i kraft i 2015.

Anne-Grete Strøm-Erichsen møter vernepliktige under markering på Stortinget i forbindelse med stortingsvedtaket om felles verneplikt.
Anne-Grete Strøm-Erichsen møter vernepliktige under markering på Stortinget i forbindelse med stortingsvedtaket om felles verneplikt. (Line Tresselt)