Historisk arkiv

Viderefører spesialstyrkebidraget i Kabul

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge viderefører spesialstyrkebidraget for rådgivning av det afghanske spesialpolitiet i Kabul i 2014.

Det norske bidraget lærer opp Crisis Response Unit, som er en meget viktig spesialpolitienhet i den afghanske hovedstaden. De har vært benyttet under flere større og komplekse angrep mot vestlige og afghanske mål i Kabul, og er blant de beste kontraterror-enheter innen det afghanske politiet.

 - Selv om CRU har nådd en relativt høy standard har de fortsatt behov for rådgivning og støtte før de kan gjennomføre selvstendige operasjoner, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stort behov
Afghanistan går nå inn i en kritisk fase, der ISAF-operasjonen trappes ned samtidig som afghanerne selv tar over ansvaret for sikkerheten i stadig større deler av landet. NATO har fortsatt høyt trykk rådgivning, opplæring og assistanse til afghanske spesialstyrker, og det er stort behov for allierte spesialstyrker også i 2014.

- Dette styrkebidraget skal hjelpe afghanerne å forhindre økt voldsnivå og destabilisering i Kabul. Dette er særlig viktig i sluttfasen av ISAF-operasjonen. Spesialstyrker er absolutt best egnet til å gjøre dette. En forbedret kapasitet og kompetanse hos spesialpolitienheten vil bidra til å øke sikkerheten i Kabul, samtidig som dette vil ha en positiv effekt for tilstøtende provinser og landet for øvrig, sier forsvarsministeren.

Norge har trappet ned tilstedeværelsen i Afghanistan betydelig, fra rundt 500 personer i 2012 til rundt 270 i 2013.
- Vi fortsetter nedtrappingen i 2014, og legger opp til at spesialstyrkebidraget vil være vårt hovedbidrag, sier Strøm-Erichsen.

Fakta om bidraget
Norge har hatt ansvaret for opplæring og mentorering av den afghanske spesialpolitienheten Crisis Response Unit (CRU) i Kabul i perioden 2007-2009, og igjen fra april 2012. Bidraget blir stående til ISAF-operasjonen avsluttes ved utgangen av 2014.

Kostnadene vil bli dekket innenfor forsvarsbudsjettet.

Les mer om Norges militære bidrag i Afghanistan her:
https://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/norske-styrker-i-afghanistan-i-2013.html?id=704820