Historisk arkiv

Merverdiavgiftsloven § 70 - The Gathering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

På bakgrunn av en helhetsvurdering der særlig likheten med tidligere fattede § 70-vedtak på dette området har stått sentralt, finner departementet grunnlag for å gi TG unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 fra plikten til å beregne merverdiavgift på adgangsbilletter til arrangementet.

Vi viser til deres brev 8. august 2008 om ovennevnte.

Saken gjelder tolkningen av unntaket fra plikten til å betale merverdiavgift for adgang til arrangement listet opp i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5 i forhold til datapartyet The Gathering (TG). Dersom det aktuelle arrangementet er omfattet av merverdiavgiftsplikten, er det søkt om unntak etter merverdiavgiftsloven § 70.

Etter Finansdepartementets oppfatning vil ikke TG kunne anses som et opplevelsessenter eller en fornøyelsespark, eller noen annet av de nevnte kategorier av unntatte arrangement listet opp i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5. Arrangementet er dermed i utgangpunktet avgiftspliktig for sine adgangsbilletter. Dette følger også av Skattekontorets vedtak som departementet slutter seg til.

Departementet har likevel med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 funnet grunnlag for å gi TG unntak fra plikten til å betale merverdiavgift av adgangsbillettene. Dette medfører at det ikke er adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsfrie delen av virksomheten. Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for departementets vedtak.

Faktiske forhold
TG arrangeres av organisasjonen KANDU (Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom). KANDU er en frivillig, ikke-kommersiell ungdomsforening med formål å promotere interessene til datainteressert ungdom over hele landet.

TG er etter det opplyste verdens nest største datatreff og ble første gang arrangert i 1992. Arrangementet har samlet om lag 5000 deltakere de siste ti årene. Fra 1996 har TG vært arrangert hver påske i Vikingskipet på Hamar. Arrangementet er et rent dugnadsarrangement, og 300 medarbeidere jobber gratis hvert år. Det er opplyst at sentrale medarbeidere mottar mellom 750 og 1500 kroner til dekning av telefonutgifter.
Det opplyses at adgangsbilletten til TG gir rett til egen sitteplass og oppkobling/tilkobling av PC, men også til andre aktiviteter som konserter, kurs, foredrag, konkurranser, kino, utstillinger og idrettsaktiviteter. Gjennom adgangsbilletten betaler deltakerne dessuten medlemskap i KANDU.

Spørsmålet om avgiftsplikt for TG kom opp i forbindelse med et bokettersyn i KANDU i 2007. Bokettersynet var foranlediget av organisasjonens henvendelse til Oslo fylkesskattekontor om avgiftsmyndighetenes oppfatning av om adgangsbilletter til TG skulle avgiftsberegnes. I svarbrev ble det fra Oslo fylkesskattekontor konkludert med at billettene var avgiftspliktig da TG ikke var omfattet av de konkrete unntatte arrangementene som er listet opp i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5.

Bokettersynet i KANDU avdekket manglende avgiftsberegning av adgangsbilletter til TG, og 5. mai 2008 ble organisasjonen varslet om avgiftskorrigering for årene 2006 og 2007. KANDU sendte umiddelbart tilsvar på dette varslet. I tilsvaret bestrides bokettersynsrapporten og det varslede etterberegningsvedtaket. Endelig etterberegningsvedtak ble fattet av Skatt Midt-Norge 17. juli 2008.

I brev 8. august 2008 har KANDU sendt søknad til Finansdepartementet om unntak for merverdiavgift med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70.

Finansdepartementets vurderinger
Etter merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5 er blant annet adgangsbilletter til ballett, opera, konserter, fornøyelsesparker og opplevelsessentra unntatt fra merverdiavgift. Bestemmelsen tar ikke sikte på å unnta kultur generelt fra merverdiavgift, men kun nærmere opplistede kategorier kultur- og idrettsarrangement.

Etter Finansdepartementets oppfatning vil ikke TG være omfattet av noen av de opplistede arrangementene i loven. Utgangpunktet er derfor at adgangsbillettene skal avgiftsberegnes etter hovedregelen i merverdiavgiftsloven. Departementet viser her til de vurderinger som er gjort i Skattekontorets etterberegningsvedtak, som vi slutter oss til.

Finansdepartementet kan imidlertid med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 helt eller delvis unnta fra avgiftsplikt når det foreligger ”særlige forhold”. Formålet med bestemmelsen er å tjene som sikkerhetsventil i tilfeller som ikke har vært overveiet av lovgiver og hvor en nektelse av å lempe på avgiften fører til at loven får en utilsiktet virkning. Bestemmelsens ordlyd, jf. ”særlige forhold”, tilsier at den bare skal anvendes i unntakstilfeller. Etter etablert praksis skal det derfor svært mye til før unntak innrømmes. Dette avgjøres i det enkelte tilfellet ut fra en konkret vurdering, hvor hensynet til merverdiavgiftens system tillegges stor vekt.  Departementet er dessuten restriktiv i bruken av vedtak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 fordi slike vedtak i realiteten vil kunne innebære en konkurrerende lovgivning i forhold til Stortinget.

Departementet har inntatt det standpunkt at merverdiavgiftsloven § 70 som utgangspunkt ikke skal benyttes for å tilgodese formål utover merverdiavgiftslovens formål. Dette utelukker unntak av hensyn til blant annet humanitære, kulturelle eller sosiale formål. Slike formål bør støttes gjennom andre ordninger enn unntak fra merverdiavgiften. Det har likevel innenfor visse områder vært innrømmet et fåtall snevre unntak uavhengig av merverdiavgiftens formål. Dette gjelder eksempelvis enkelte arrangement som faller utenfor unntaket i merverdiavgiftsloven § 5b første ledd nr. 5, men som likevel har vært ansett å ha en slik likhet med de oppregnede unntatte arrangementene at det ikke kan ha vært lovgivers intensjon å holde disse utenfor unntaket. Det vises i denne forbindelse blant annet til Finansdepartementets vedtak angående Risør Trebåtfestival og Momarkedet. Bestemmelsen er i disse to tilfellene benyttet som en sikkerhetsventil på et område der rettstilstanden er uklar. Unntaket i lovens § 5b første ledd nr. 5 gir uttrykk for et politisk kompromiss som kom i stand etter omfattende forhandlinger ved Stortingets behandling av unntaket under merverdiavgiftsreformen i 2001. Bestemmelsen er dessuten endret flere ganger etter dette ved at kretsen av unntatte arrangementer er blitt utvidet og innskrenket. Resultatet har blitt et lite oversiktelig regelverk på dette området.

Det er som nevnt departementets oppfatning at TG ikke kan anses som et opplevelsessenter, fornøyelsespark eller annet arrangement omfattet av unntaket i loven. TGs hovedformål er imidlertid etter det opplyste å samle ungdom fra inn- og utland for at disse skal kunne komme sammen å dyrke dataspillkultur. At dataspill er å anse som kultur har regjeringen uttrykkelig uttalt i St.meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill.  Finansdepartementet antar på denne bakgrunn at det ikke har vært lovgivers intensjon at adgangsbilletter til arrangement av denne typen skal være merverdiavgiftspliktige.

På bakgrunn av en helhetsvurdering der særlig likheten med tidligere fattede § 70-vedtak på dette området har stått sentralt, finner departementet grunnlag for å gi TG unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 fra plikten til å beregne merverdiavgift på adgangsbilletter til arrangementet. Unntaket gjelder ikke andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til arrangementet.  Unntaket innebærer videre at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den avgiftsfrie delen av arrangementet. Dette gjør at TG likestilles med de arrangementer som er direkte unntatt etter merverdiavgiftslovens § 5b første ledd nr. 5.

Unntaket gjelder for adgangsbilletter som skulle vært oppkrevd i forbindelse med arrangementene i 2006 og 2007. Videre vil unntaket inntil videre gjelde framover i tid fra og med arrangementet i 2009. Departementet tar sikte på i forbindelse med regjeringens budsjettarbeid, å følge opp dette vedtaket med en endring i merverdiavgiftsloven slik at fritak for denne typen arrangementer følger direkte av loven.

Skattedirektoratet bes ved gjenpart av dette brev om å følge opp den praktiske delen av dette vedtaket.


Med hilsen


Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør                                               Fredrik Mohn Lian
                                                                        rådgiver


Gjenpart: Skattedirektoratet
Skatt Midt-Norge