Historisk arkiv

Endring av reglene om rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om endring av reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Skatteetaten.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om endring av reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Skattelovgivningen har siden 1977 hatt særlige regler om rapportering av oppdragstakere og arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen og på kontinentalsokkelen. Hovedformålet med rapporteringsplikten er at skattemyndighetene raskt skal få oversikt over utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere som kommer til Norge på midlertidig basis. Rapporteringen er regulert i ligningsloven § 6-10, og skal skje til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Rapporteringsplikten ble utvidet i 2004 som følge av utvidelsen av EU 1. mai 2004, men er senere tatt opp til revisjon, jf. Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 16.

Det er viktig å ha regler som sikrer at utenlandske skattytere fanges opp til beskatning for inntekter de opptjener mens de oppholder seg i Norge. I høringsnotatet går departementet inn for å videreføre hovedtrekkene i gjeldende rapporteringsordning. Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er et ønske om å gjøre reglene mer treffsikre, og å forenkle regelverket. Høringsnotatet inneholder også en drøftelse av forholdet mellom rapporteringsplikten etter ligningsloven og meldeplikten til NAVs register over arbeidstakere og arbeidsgivere (AA-registeret).

Departementet foreslår i tillegg å gi egne regler om rapportering av oppdrag på Svalbard som er tilpasset de særskilte forholdene som gjør seg gjeldende ved ligningen der.