Historisk arkiv

Finansdepartementet oppretter arbeidsgruppe som skal vurdere eierbegrensningsreglene for børs m.v.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe som har fått i mandat å vurdere de norske eierbegrensningsreglene i norske infrastrukturforetak på verdipapirmarkedsområdet (børs m.v.).

Finansdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe som har fått i mandat å vurdere de norske eierbegrensningsreglene i norske infrastrukturforetak på verdipapirmarkedsområdet (børs m.v.). Departementet varslet en slik arbeidsgruppe i et lovforslag som nylig ble behandlet av Stortinget (Ot. prp. nr. 34 (2006-2007)).

Arbeidsgruppen ledes av professor dr. juris Filip Truyen ved Universitetet i Bergen, og skal legge frem sine vurderinger og eventuelle forslag til regelverksendringer innen 14. desember 2007.

Her kan du lese mer om gruppens mandat og sammensetning.