OMX AB gis tillatelse til å eie 10,028 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding ASA

Finansdepartementet gir OMX AB tillatelse til å eie aksjer i Oslo Børs Holding ASA, slik at samlet eierandel utgjør inntil 10,028 prosent av aksjene. Tillatelsen gis med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet (børsloven) § 4-1 første ledd, tredje punktum.

Advokatfirmaet Schjødt AS

v/advokat Jan Magne Juuhl-Langseth

Postboks 2444 Solli

0201 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/5349 FM AlB

29.06.2007

 

OMX AB – søknad om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene i Oslo Børs Holding ASA


Det vises til brev 21. desember 2006 fra Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Jan Magne Juuhl-Langseth, som på vegne av OMX AB søker om tillatelse til å eie og stemme for til og med 10 – 15 prosent av aksjekapitalen i Oslo Børs Holding ASA. Det vises også til Kredittilsynets tilråding i saken i brev 2. mai 2007.

 

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet (børsloven) § 4-1 første ledd, tredje punktum, OMX AB tillatelse til å eie aksjer slik at samlet eierandel utgjør inntil 10,028 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding ASA. Dersom eierandelen senere reduseres, kan eierandelen senere ikke økes i forhold til dette nye (reduserte) nivå uten ny tillatelse. Reduseres eierandelen til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.

 

På generalforsamling i Oslo Børs Holding ASA kan OMX AB ikke stemme for mer enn 10 prosent av stemmene i foretaket, eller for mer enn 20 prosent av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

 

Vedtaket innebærer et delvis avslag på OMX ABs søknad. Som begrunnelse for vedtaket viser departementet blant annet til departementets forslag i Ot. prp. nr. 34 (2006-2007) s. 201:

 

"Uavhengig av vår adgang til å opprettholde gjeldende eierbegrensningsregler under læren om allmenne hensyn, kan det etter omstendighetene være naturlig å foreta en nærmere evaluering av gjeldende eierbegrensningsregler for infrastrukturinstitusjoner (dvs. børs, verdipapirregistre og oppgjørssentraler). Dette synes også naturlig i lys av de vesentlige strukturendringer en har sett i det europeiske børsmarkedet de senere år. Etter departementets syn kan en slik evaluering bl .a. omfatte spørsmålet om gjeldende eierbegrensingsregler også i fremtiden vil være det mest egnede virkemiddel til å ivareta de grunnleggende hensyn bak regelverket, eller om for eksempel eierkontrollregler som finnes i

Finansieringsvirksomhetsloven, kan være bedre egnet i så måte. Departementet tar sikte på å oppnevne en arbeidsgruppe e.l. som kan se nærmere på slike spørsmål.”

 

Departementet oppnevnte slik arbeidsgruppe 28. juni 2007. Inntil arbeidsgruppens konklusjoner foreligger, vil Finansdepartementet ikke utvikle en dispensasjonspraksis som medfører vesentlige varige avvik fra lovens normalordning.

 

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Oslo Børs Holding ASA

Kredittilsynet